צמיחה פוסט טראומטית אצל מתמודדים עם מחלת נפש חמורה ופסיכוזה- סימפטומים, משמעות והערכת יכולת התמודדות

yael.mazor@gmail.com 1 מרק גלקופף 1 Kim Mueser 2 דיויד רועה 1
1המחלקה לבריאות נפש קהילתית, אוניברסיטת חיפה, חיפה
2Department of Occupational Therapy, Psychology, and Psychiatry, Boston University Center for Psychiatric Rehabilitation, Boston

רציונל/רקע: מחקרים מראים כי בין 50%-98% מהמתמודדים עם מחלות נפש חמורות ופסיכוזה סובלים גם מחשיפה מוגברת לטראומה ותסמינים פוסט טראומטיים בשכיחות גבוהה ביותר ביחס לאוכלוסייה הרחבה. לצד תסמיני מחלת הנפש והתסמינים פוסט טראומטיים, ישנה אפשרות ייחודית כתוצאה מהתמודדות עם טראומה והיא צמיחה פוסט טראומטית. צמיחה פוסט טראומטית מתקיימת לאחר טראומה מאסיבית, ומתבטאת במגוון מרחבי צמיחה כגון: העצמה אישית, אפשרויות חדשות בחיים וכיוב'. מחקרים מראים כי צמיחה פוסט טראומטית מתאפשרת בהינתן תהליכי חיפוש ומציאת משמעות והערכת יכולת התמודדות לאור הטראומה, וכי מתמודדים עוסקים בחיפוש משמעות לאור אירועי חייהם. המחקר הנוכחי בדק לראשונה, צמיחה פוסט טראומטית אצל מתמודדים עם מחלת נפש חמורה ופסיכוזה, ואת תפקידם המתווך של תהליכי חיפוש ומציאת משמעות והערכת יכולת התמודדות בצמיחה פוסט טראומטית, בהתייחס לסימפטומים חיוביים, שליליים ופוסט טראומטיים. צמיחה פוסט טראומטית נחקרה במגוון אוכלוסיות לא-קליניות, אך למיטב ידיעתנו טרם נבדקה אצל מתמודדים עם מחלת נפש חמורה ופסיכוזה.

מטרות: האם קיימת צמיחה פוסט טראומטית (משתנה תלוי) אצל מתמודדים עם מחלת נפש חמורה ופסיכוזה (משתנים בלתי תלויים- תסמינים חיוביים, שליליים, תסמינים פוסט טראומטיים), בהינתן תהליכי חיפוש ומציאת משמעות והערכת יכולת התמודדות (מתווכים).

שיטה: המחקר הינו מחקר כמותני, 121 מתמודדים גויסו מתוך מסגרות שיקום ברה"נ בקהילה וענו על 6 שאלונים וראיון קליני חצי מובנה.

ממצאים: ממצאי המחקר הנוכחי מציגים לראשונה למיטב ידיעתנו, כי מתמודדים חווים צמיחה פוסט טראומטית. הצמיחה מתאפשרת כאשר תהליכי חיפוש ומציאת משמעות והערכת יכולת התמודדות כמתווכים את ההשפעות של התסמינים החיוביים, השליליים והתסמינים הפוסט-טראומטיים. 90% מהמתמודדים סובלים מחשיפה לאירועים טראומטיים ומגדירים את הפסיכוזה והאשפוז כטראומה. 25.4% חוו התעללות מינית בעברם.

מסקנות/השלכות: ממצאים אלו בעלי השפעה על השדה המחקרי-תיאורטי והן על השדה השיקומי-פרקטי בדבר האופק מעבר להחלמה לעבר צמיחה פוסט טראומטית, חשיבות קידום תהליכי חיפוש ומציאת משמעות במסגרת עולם שיקום ברה"נ, והצורך להתייחס להיבטים והתסמינים הטראומטיים בחיי המתמודדים בתהליכי שיקום והחלמה.

יעל מזור
יעל מזור
Powered by Eventact EMS