מאפייני העובדים הסוציאליים הקשורים למשמעות בחיים

ד"ר מיכל איציק ד"ר מאיה קגן פרופ' מנחם בן-עזרא
עבודה סוציאלית, אוניברסיטת אריאל

רציונאל/רקע: משמעות בחיים הינה אלמנט חשוב בקונטקסט של מקום העבודה. המטרה של מחקר זה הייתה לחשוף כיצד גורמים מסוימים (קרי: רווחה נפשית סובייקטיבית, איכות חיים מקצועית (סיפוק חמלה, תשישות חמלה ושחיקה), בדידות, חשיפה לאלימות, פחד מפני חשיפה לאלימות, גיל, מצב משפחתי והורי) עשויים לנבא משמעות בחיים בקרב עובדים סוציאליים בישראל.

שיטת המחקר: כמותית, שאלונים מקוונים הועברו ל 501 עובדים סוציאליים. ניתוח רגרסיה בחן את הקשר בין מספר משתנים בלתי תלויים למשתנה התלוי של משמעות בחיים בקרב עובדים סוציאליים.

הממצאים: גיל, רווחה נפשית סובייקטיבית, סיפוק חמלה ופחד מחשיפה לאלימות היו קשורים קשר חיובי למשמעות בחיים. בדידות ושחיקה היו קשורים קשר שלילי למשמעות בחיים. המשתנים האחרים לא נמצאו קשורים בקשר מובהק למשמעות בחיים.

מסקנות והמלצות: מנהלים ומחנכים בתחום העבודה הסוציאלית חייבים לקחת בחשבון את החשיבות של משמעות בחיים כשהם מפתחים מדיניות של תמיכה חברתית. עובדים סוציאליים חייבים להיות מודעים לחשיבות של הגברת תחושת המשמעות בחיים שלהם כדי להעלות את הסיפוק שלהם מהעבודה כמו גם לשפר את השירות שהם מספקים ללקוחות שלהם.

Powered by Eventact EMS