אבחון וטיפול רגיש תרבות בהפרעות אכילה של צעירות מהאוכלוסיה החרדית והאתיופית

author.DisplayName 1,2 author.DisplayName 3
1הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות, אוניברסיטת חיפה
2המרפאה להפרעות אכילה, חטיבה פסיכיאטרית, רמב"ם הקריה הרפואית לבריאות האדם, חיפה
3יחידה לטיפול ומחקר בהפרעות אכילה, מרפאת "הנוטרים" רעננה, המרכז לבריאות הנפש "שלוותה", הוד השרון

בעשורים האחרונים נצפית עליה בשכיחות הפרעות אכילה בקרב אוכלוסיות שאינן מערביות. עם זאת, עדויות מהספרות המדעית מצביעות על שונות בצורות הביטוי של הפרעות אלה ותפיסתן בקרב קבוצות תרבותיות שונות.

בסימפוזיון זה תוצג בתחילה סקירת ספרות מדעית על שכיחות ומאפיינים של אוכלוסיות לא מערביות הגרות בכפיפה אחת עם אוכלוסיות מערביות בישראל, בעיקר ינתן הדגש לחברה הערבית, האתיופית והחרדית. בהמשך יוצג בהרחבה האבחון רגיש התרבות המבוסס על הראיון (CFI) - Cultural formulation interviewו.

בהמשך יוצגו שתי אוכלוסיות ייחודיות עם הפרעות אכילה כצורת ביטוי אפשרית למצוקה נפשית צעירות ממוצא אתיופי וצעירות מהמגזר החרדי בישראל. תנתן התייחסות לנסיבות והיבטים חברתיים-תרבותיים ייחודיים העשויים להיות בעלי חשיבות לתהליך הפנייה, האבחון והטיפול ובכללם נושאים הקשורים בזהות וטראומה. יידונו גם אתגרים הקשורים בהבדלי תפישות תרבותיים בנוגע למצבי בריאות וחולי גופני ונפשי ובפרט להפרעות אכילה. להמחשה והדגמה יוצגו שני תיאורי מקרה של צעירות אתיופיות ושני תיאורי מקרה של צעירות מהמגזר החרדי. בסיום יוצג מודל אבחנתי-טיפולי רגיש תרבות העשוי לסייע להבנת תסמיני הפרעות אכילה בקרב פונות אלו, ולאורו יתקיים דיון הכולל התייחסות לתיאורי המקרה שהוצגו, ליישום הפרקטי בשדה, ולהיבטים הקשורים בתרבות המוצא, ובמפגש בין התרבויות בתהליך הטיפולי בבריאות נפש בכלל.

Powered by Eventact EMS