"בטן מלאה": הפרעות אכילה בקרב צעירות מקהילת יוצאי אתיופיה בישראל, הרחבת ההמשגה של הסימפטום בראיה תרבותית

ד"ר עינת צוברי 1 נועה לוי הכט 1 רינת גרונדמן שם טוב 1,2 פרופ' יעל לצר 2,3
1יחידה לטיפול ומחקר בהפרעות אכילה, מרפאת "הנוטרים" רעננה, המרכז לבריאות הנפש "שלוותה", הוד השרון
2הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות, אוניברסיטת חיפה
3המרפאה להפרעות אכילה, חטיבה פסיכיאטרית, רמב"ם הקריה הרפואית לבריאות האדם, חיפה

בעשורים האחרונים נצפית עליה בשכיחות הפרעות אכילה בקרב אוכלוסיות שאינן מערביות. עם זאת, עדויות מהספרות המדעית מצביעות על שונות בצורות הביטוי של הפרעות אלה ותפיסתן בקרב קבוצות תרבותיות שונות.

בהרצאה זו נתמקד בהפרעות אכילה כצורת ביטוי אפשרית למצוקה נפשית בקרב צעירות ממוצא אתיופי בישראל. נתייחס לנסיבות והיבטים חברתיים-תרבותיים ייחודיים העשויים להיות בעלי חשיבות לתהליך הפנייה, האבחון והטיפול כגון תהליך ההגירה, ההשתלבות בחברה הישראלית ונושאים הקשורים בזהות וטראומה. יידונו גם אתגרים הקשורים בהבדלי תפישות תרבותיים בנוגע למצבי בריאות וחולי גופני ונפשי ובפרט להפרעות אכילה. להמחשה והדגמה יוצגו שני תיאורי מקרה. בדיון, נציע מודל אבחנתי-טיפולי רגיש תרבות העשוי לסייע להבנת תסמיני הפרעות אכילה בקרב פונות אלו, הכולל התייחסות מכוונת להיבטים הקשורים בתרבות המוצא, בתהליך ההגירה ובמפגש בין התרבויות. זאת בהנחה כי ההתבוננות על פניות מרקע תרבותי שונה לא יכולה להתקיים דרך פריזמה אבחנתית מערבית בלבד. בנוסף, יוצג בהרחבה אבחון אינטגרטיבי הכולל אבחון באוריינטציה מערבית, ריאיון ברוח Cultural formulation interviewובירור תמונה פוסט טראומטית מורכבת.

מילות מפתח: הפרעות אכילה, הגירה, אתיופיה, טראומה, טיפול רגיש תרבות, Cultural formulation interview (CFI)

Powered by Eventact EMS