תסמונת הניכור ההורי מפרספקטיבה מערכתית-כלים להתערבות

amittai@megged.co.il
עבודה סוציאלית, מכללה אקדמית תל חי, בן עמי

רקע:

תסמונת הניכור ההורי (תנ"ה) היא תסמונת המעוררת מחלוקות רבות בקרב מטפלים, עובדי רווחה, חוק ומשפט. המחלוקות נוגעות לוויכוח על עצם קיומה וכן באשר לדרכי הטיפול המתאימות לה. בסדנא זו יציג המנחה עמדה משפחתית-מערכתית, בנוגע לניכור הורי, הניזונה מגישותיהם המערכתיות של תיאורטיקנים כגון מינושין, בוסזורמני-נאז` וחברי קבוצת מילאנו. הצגת התסמונת מתוך פרספקטיבה מערכתית מאפשרת, מצד אחד, גישור בין התפיסות המנוגדות באשר לדרך הטיפול הנכונה, ומצד שני בהירות רבה באשר למטרות ההתערבות במקרים אלה.

מטרות ושיטות:

תסמונת הניכור ההורי, כאשר אינה מטופלת נכונה לאורך זמן, עלולה להביא להתפתחות של הפרעות אישיות קשות, הנבנות על מנגנון הפיצול (ספליטינג), ועל היעדר הסמכות ההורית, שהתסמונת "מעודדת". מטרת הסדנא היא להציג מודל מערכתי משפחתי המציג את הדינאמיקה המשפחתית המובילה להתפתחות של תנ"ה. הבנת דינאמיקה זו מאפשרת למטפל לעשות, ביתר קלות, אבחנה מבדלת בין סרבנות קשר הנובעת מבעייתיות מוצדקת אצל ההורה המנוכר, ובין ניכור הורי שאין לו כל סיבה מוצדקת והנובע מהסתה פרועה של ההורה המנכר.
הבנת הדינאמיקה המובילה לתנ"ה מסבירה גם באופן בהיר את ההיגיון הפנימי בהתפתחות של ההפרעות הנפשיות השונות המאפיינות ילדים הסובלים מתנ"ה. כמו כן, הבנת הדינאמיקה מבהירה וממקדת את המטפל בבחירה של שיטות ההתערבות המתאימות ביותר לטיפול בתסמונת.

ממצאים:

יוצגו ממצאים מתוך טיפולים והתערבויות שנעשו בהדרכת המנחה בלשכות לשירותים חברתיים ובמרכזי קשר בצפון הארץ.

מסקנות והמלצות יישומיות:

בסדנא יוצגו המלצות יישומיות, הנובעות מתוך המודל, להתערבות ברמות השונות: הטיפול בילד, בהורה המנכר ובהורה המנוכר. עבודה מול ועם פקידי סעד לסדרי דין ולחוק נוער, עבודה מול ועם עו"ד ועבודה מול ועם בתי המשפט.

אמתי מגד
אמתי מגד
Powered by Eventact EMS