"בכל צפיה יש עצב נבו" - יצירתיות ותוקפנות בהפרעות נפשיות, בראיה מיקרוגנטית

hilla.aaa.yaniv@gmail.com פרופ' יוסף גליקסון
קרימינולוגיה, אוניברסיטת בר אילן, רמת גן

בהרצאה יוצג מחקר דוקטורט הנערך בימים אלה. מחקר זה מתחקה אחר הקשר בין הפרעות נפשיות שונות לבין יצירתיות ותוקפנות, תוך בחינת השפעתם האחד על השני. בחינת נושא זה תעשה תוך התעמקות והתייחסות לתיאורית ממדי-האישיות של אייסנק, בייחוד לממד הפסיכוטיסיזים. ממד זה מגלם בחובו התנהגות תוקפנית לצד יצירתיות וכן הוא מקושר להפרעות נפשיות שונות. במחקר יבחנו חמש קבוצות: מתמודדים עם הפרעות נפשיות - עם ובלי רקע של תוקפנות; אנשים יצירתיים ללא עבר פסיכיאטרי; אנשים תוקפניים ללא ביטוי של יצירתיות וללא עבר פסיכיאטרי; וקבוצת ביקורת.

תערך השוואה בין הקבוצות על ידי שימוש בשאלונים שונים לבחינת מדדי ותכונות האישיות השונים ועל ידי מתודת המחקר המיקרוגנטית - מתודה השלכתית העושה שימוש בגירוי חזותי. במחקר זה יהיו שני גירויים שהינם יצירות אומנות. באמצעות מתודה זו תבחן השפעת תפיסה חזותית של גירויים על האדם ואופן השלכת עולמו הפנימי ואישיותו, תוך בחינת תוכן ההשלכה, לעבר הגירוי.

בהצאה תוצג ההשוואה אשר תהיה סביב בחינת פסיכופתולוגיה קוגנטיבית המובילה מחד, בפן החיובי, ליצירתיות ומנגד, בפן השלילי, לתוקפנות, בייחוד בקבוצות הפסיכופתולוגיות - המתמודדים עם הפרעות נפשיות. קשר זה בין יצירתיות לתוקפנות מתקשר באופן נרחב לממד הפסיכוטיסיזים, הצפוי להימצא כגבוה גם הוא בקרב הקבוצות הפתולוגיות. מתוך התבוננות ובחינת אוכלוסיות אלו מנובא כי ניתן יהיה לראות בבהירות רבה את הקשר שבין יצירתיות לתוקפנות וקישור תכונות אלו לפתולוגיות קוגנטיביות. כמו כן, ניתן יהיה להאיר פן חיובי ושונה אודות אנשים המתמודדים עם הפרעות נפשיות - היותם בעלי יצירתיות גבוהה ובולטת יותר אל מול אוכלוסיה שאינה מתמודדת עם הפרעות נפשיות. מכיון שהמחקר הינו בהרצה, יוצגו ממצאים.

הילה יניב
הילה יניב
Powered by Eventact EMS