בנייה ותיקוף שאלון לבחינת מצוקה מוסרית בקרב עובדים סוציאליים במוסדות לטיפול ממושך

שגית לב levsagit4@gmail.com 1,2 ליאת איילון 1
1עבודה סוציאלית, אוניברסיטת בר אילן, רמת גן
2עבודה סוציאלית, אוניברסיטת אריאל

רקע: מצוקה מוסרית, הינו מונח תיאורטי ואמפירי, הלקוח מספרות הסיעוד, ומתייחס לקושי של איש המקצוע לפעול על פי מחויבותו ללקוחות בשל אילוצים ומגבלות חיצוניים. על אף הרלוונטיות של המצוקה המוסרית לחווית העבודה של עוסי"ם, היא זכתה לפיתוח תיאורטי ומחקר מצומצמים בשדה זה.

מטרה: תיאור בניה ותיקוף של שאלון ייחודי לבחינת מצוקה מוסרית בקרב עוסי"ם במוסדות לטיפול ממושך עבור זקנים (הכוללים מוסדות סיעודיים, בתי אבות ודיורים מוגנים).

שיטה: בניית השאלון התבססה על ניתוח משני של מחקר איכותני .תיקוף התוכן כלל הערכה של שני מומחים , ראיון איכותני עם עו"ס במוסד סיעודי ושלוש קבוצות מיקוד עם מומחים ואוכלוסיית היעד. בשלב השני התבצע מחקר חלוץ, אשר כלל 216 עוסי"ם במוסדות לטיפול ממושך. המחקר כלל הערכה פסיכומטרית ותיקוף מבנה.

ממצאים: השאלון בגירסתו הראשונה כלל 25 פריטים. כל פריט נבחן באמצעות שני סולמות המייצגים את השכיחות והעוצמה של אירועים טעונים מוסרית. לאחר תיקוף התוכן כלל השאלון 17 פריטים. סולם שלישי נוצר, המייצג את המכפלה של השכיחות והעוצמה עבור כל פריט בנפרד.

הניתוח הפסיכומטרי הוביל להסרת שני פריטים בעלי אפקט ריצפה גבוה. המהמינות הפנימית של כל אחד משלושת הסולמות הייתה 0.92. ניתוח גורמים מגשש הציע פתרון של גורם אחד. תיקוף המבנה הוכח. בגירסתו הסופית השאלון כלל 15 היגדים.

מסקנות: מחקר החלוץ הצביע כי רוב הארועים הטעונים מוסרית שהופיעו בשאלון היו רלוונטים לחווית העבודה של רוב העוסי"ם. הפיתרון של גורם אחד בניתוח הגורמים המגשש מחזק את ההגדרה הרחבה של מצוקה מוסרית הכוללת הן הפרה של מחויבות ללקוח והן הפרה של מחויבות לארגון.

תרומה: מחקר זה יוכל לתרום להרחבה והעמקה של השיח והמחקר האתיים הנוגעים למצוקה מוסרית ולקונפליקטים מוסריים של עוסי"ם.

שגית  לב
שגית לב
מרצה
אוניברסיטת בר אילן
Powered by Eventact EMS