נשאת ונתת באמונה:
העדפות מקצועיות של סטודנטים חרדיים וחילוניים בבתי הספר לעבודה סוציאלית בישראל

עמית צריקר zriker@gmail.com ענת פרוינד
בית הספר לעבודה סוציאלית, אוניברסיטת חיפה

רציונל/רקע מדעי: אחד האתגרים המשמעותיים הניצבים בפני בתי הספר לעבודה סוציאלית הינו הדרישה להתאים עצמם לצרכיהם השונים של סטודנטים מרקע תרבותי מגוון. העדפות הקריירה של סטודנטים נוטות להתחיל כבר בשנות לימודיהם הראשונות, ולפיכך ישנה חשיבות רבה לחקור את ההבדלים בין קבוצות שונות. במחקר זה, התמקדנו בשתי אוכלוסיות ספציפיות. האחת, סטודנטים חרדיים והשנייה, סטודנטים חילוניים.

מטרות ושיטה: למחקר זה היו שלוש מטרות עיקריות: (א) להציג תמונה כוללת אודות הסטודנטים החרדיים והחילוניים בבתי הספר לעו"ס בארץ, ולבחון האם קיימים הבדלים בהעדפותיהם המקצועיות; (ב) לזהות קווי דמיון ושוני בפרופיל הדמוגרפי של שתי הקבוצות הללו; (ג) לבחון את השינויים שעשויים להתרחש בעמדותיהם של הסטודנטים במהלך לימודיהם לתואר ראשון. הנתונים נאספו באמצעות מחקר-אורך שעסק בהעדפותיהם המקצועיות של 186 סטודנטים, כאשר הסטודנטים החילוניים למדו באוניברסיטת חיפה והסטודנטים החרדיים למדו בשלוחת האוניברסיטה במכללת מבח"ר בבני-ברק. הנתונים נאספו מהסטודנטים ב-4 נקודות זמן: (א) בשבועיים הראשונים של שנה א`; (ב) בשבועיים האחרונים של שנה א`; (ג) בשבועיים האחרונים של שנה ב`; (ד) בשבועיים האחרונים של שנה ג`.

ממצאים: בנקודת הזמן הראשונה, נכונותם של הסטודנטים החרדיים לעסוק בטיפול פרטני הייתה גבוהה מהסטודנטים החילוניים; בנקודת הזמן השנייה, לא נמצאו הבדלים מובהקים; בנקודת הזמן השלישית, נכונותם של הסטודנטים החרדיים לשאת בתפקידי ניהול והדרכה הייתה נמוכה מהסטודנטים החילוניים; בנקודת הזמן הרביעית, נכונותם של הסטודנטים החרדיים לעסוק בעבודה קהילתית הייתה נמוכה מהסטודנטים החילוניים.

מסקנות והמלצות יישומיות: הממצאים יוכלו לתרום להבנה טובה יותר של צרכי הסטודנטים ושל תחומי העניין שלהם, כך שניתן יהיה לנקוט בגישה רב-תרבותית מותאמת יותר. הדבר חשוב ביותר עבור מוסדות הלימוד וההכשרה של עובדים סוציאליים במדינת ישראל.

עמית צריקר
עמית צריקר
Powered by Eventact EMS