עמדות אנשי מקצוע ביחס להשפעת הרפורמה בבריאות הנפש על השיקום הפסיכיאטרי
המחקר הינו עבודת תזה לשם קבלת מוסמך בניהול מערכות בריאות באוניברסיטה העברית

author.DisplayName 1 author.DisplayName 2 author.DisplayName 3
1עו"ס מרפאת סמילנסקי, קופ"ח מאוחדת, נתניה
2הפקולטה לרפואה של האוניברסיטה העברית והדסה, בית הספר לבריאות הציבור ע"ש בראון, ירושלים
3פסיכיאטר ומנהל מערך בריאות הנפש ארצי, קופת חולים מאוחדת, רמת גן

רקע:
ב1.7.2015 נכנסה לתוקפה הרפורמה בבריאות הנפש עם החלתה האחריות הביטוחית הועברה לקופות החולים. אולם, האחריות על מערך השיקום נותרה במשרד הבריאות וכתוצאה מכך נוצרה הפרדה מסוימת שלא זכתה להתייחסות מספקת בתכנון הרפורמה.
מטרה:
לבחון את השפעת ההפרדה בין מערך הטיפול לבין מערך השיקום בעקבות כניסת הרפורמה בברה"נ.
שיטות:
מחקר איכותני-פנומנולוגי. שאלת המחקר המרכזית הינה: כיצד תופסים אנשי מקצוע את השפעת הרפורמה בבריאות הנפש על השיקום הפסיכיאטרי?
ממצאים:
ממצאי המחקר העלו ארבע תמות מרכזיות: התמה הראשונה עוסקת באופן בו תופסים אנשי המקצוע את תפקידם כמקדמי תהליכי שיקום של המטופלים שלהם.
התמה השנייה עוסקת באופן בו אנשי המקצוע תופסים את השיקום הפסיכיאטרי ואת האחריות המקצועית בתחום זה.
התמה השלישית עוסקת באופן בו תופסים המרואיינים את השפעת הרפורמה על השיקום הפסיכיאטרי.
התמה הרביעית עוסקת בתפיסת השינויים שחלו לקראת ובעקבות הרפורמה.
מסקנות והמלצות יישומיות:
כדי לתמוך ביישום הרפורמה בהתאם ליעדיה המקוריים יש חשיבות עליונה ללמוד מניסיון אנשי המקצוע בשטח ולבצע תיקונים ושינויים בהתאם לצרכים העולים בשדה:
1. חשוב להכשיר את הצוותים ולהעלות את המודעות.
2.יש לבצע הגדרת תפקידים ברורה ולהקצות תקנים.
3. חיזוק הרצף הטיפולי.
4. שיקולים כלכליים תופסים מקום, יש לצמצם תופעה זו ולמצוא חלופות.
5. לסיום, יש לעודד מחקר שיבחן את יישומה ואת תוצאותיה של הרפורמה בכדי לבצע הערכה מעצבת לגבי תהליך היישום ולתקן את הטעון תיקון במהלך יישום הרפורמה.

טל בלחסן
טל בלחסן
Powered by Eventact EMS