תכנון לרווחה- מהפרטה לתכנון-
שינוי התנהלות משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים לתכנון מסגרות יום ומסגרות דיור
בהסתמך על חוק התכנון והבנייה ובתיאום עם מערכת התכנון הציבורית

ofrak@molsa.gov.il
מתכננת ערים, מנהלת תחום היבטים חברתיים בתכנון ובנייה, אגף מחקר תכנון והכשרה, משרד העבודה הרווחה השירותים החברתיים, ירושלים

משרד הרווחה מפעיל שירותים במאות רשויות מקומיות בין היתר באמצעות עשרות סוגי מסגרות יום ומסגרות דיור-להלן מסגרות רווחה. פריסת מסגרות רווחה בוצעה עד כה על פי רוב למתן מענים לצרכים עכשוויים בלבד. לא בוצע תכנון צרכים עתידי ולא גובשה פריסת שירותים עתידית בהלימה לתכנון פריסת האוכלוסייה הכללית העתידית כפי שעולה מהתוכניות המאושרות במערכת התכנון הציבורית. כתוצאה, במאות מהלכי תכנון הכוללים מאות אלפי יחידות דיור שאושרו בשנים האחרונות ובימים אלו ממש, ואשר צפויות להיבנות בעשור הקרוב, חסרים מענים תכנוניים למסגרות רווחה.
צפי גידול האוכלוסין במדינת ישראל, וצפי גידול פריסת שירותי רווחה בקהילה, בתנאי תחרות גוברת על משאב הקרקע, המתבטאת באינטנסיביות פיתוח גדלה בהתמדה, מחייב היערכות המשרד להשתלבות בתהליכי התכנון במערכת התכנון הציבורית. שילוב זה יבטיח מעני רווחה לצורכי אוכלוסיות היעד בטווח הבינוני והארוך.
להלן תוצג חלופה לפריסת שירותי רווחה בהסתמך על חוק התכנון והבנייה שעיקרה הקצאת זכויות בנייה בשטחי ציבור ייעודיים לצורכי רווחה, הקמת מסגרות רווחה כחלק מיוזמות ממשלתיות וע"י יזמי תוכניות לבנייה במתחמים חדשים, הקמת מסגרות חסרות באזורים מבונים ורישום דירות "רמ"י " (רשות מקרקעי ישראל) כדירות רווחה לצרכי מגורי אוכ` עם צרכים מיוחדים. כל האמור תוך שילוב עם שימושים ציבוריים ואחרים, בתיאום עם מערכת התכנון הציבורית והרשויות המקומיות. השינוי כרוך בהיערכות נרחבת פנים־משרדית ובין־משרדית בהיבטים מקצועיים וארגוניים.
את פעילות התכנון מוצע לסנכרן עם ניהול כוללני של נושא התכנון והנדל"ן במשרד ובכלל זה: שימוש בנכסים מוסדיים גדולים שהתייתרו עקב מעבר אנשים למגורים בקהילה לצרכים עדכניים באגפים אחרים, מיצוי פוטנציאל זכויות בנייה, הרחבת זכויות בנייה במידת הצורך, השכרת הנכסים ו/או חילופי קרקע עם רמ"י.
בנוסף נדרש מהלך להבטחת פעילות מסגרות "רווחה" קיימות בהתאם לחוק התכנון והבנייה.
לאחר הצגת הנושא יתקיים שולחן עגול שיעסוק בלמידה מהצלחות.
מחלקות רווחה וגורמי תכנון מחוזיים וישוביים יציגו מגוון מהלכים לתכנון שירותי רווחה באמצעות מחלקות התכנון המקומיות.
נושאים נוספים שיידונו:
השלכות תכנון והקמת שירותי רווחה על איכות שירותי הרווחה,
שיתופי פעולה נדרשים ברשות המקומית וברמה המחוזית לקידום תכנון שירותי רווחה.

עפרה כרמון-אבן
עפרה כרמון-אבן
Powered by Eventact EMS