הבחנה פשוטה ויעילה בין סוגי זוגות החיים באלימות

פרופ' זאב וינשטוק
המרכז לחקר החברה, בית הספר לעבודה סוציאלית, אוניברסיטת חיפה

רקע: במקרים בהם קיימת אלימות פיזית בין בני-זוג, הנטייה הרווחת היא לראות בנשים קורבנות ובגברים תוקפנים ולהתייחס אליהם ככאלה. תפיסה זו מיושמת גם במקרים בהם לא רק הגבר אלים אלא גם האישה אלימה, ולעיתים גם במקרים בהם רק האישה אלימה. ההתייחסות אל נשים כאל קורבנות ואל גברים כאל תוקפנים במקרים בהם גם או רק הנשים אלימות היא התייחסות שגויה, ועלולה לפגוע ביעילות הטיפול.

מטרה: מטרת הרצאה זו היא להציע גישה פשוטה ויעילה להבחנה בין סוגי זוגות אלימים ולבסס את תקפותה וחשיבותה לטיפול יעיל בבעיה.

ממצאים: בתחילה ההרצאה תוצג טיפולוגיה שפותחה על ידי פרופ` מורי שטראוס מאוניברסיטת ניו-המפשיר המבחינה בין זוגות בהם רק הגבר אלים, רק האישה אלימה או שני בני-הזוג אלימים. בהמשך ייסקרו ממצאי מחקרים שבחנו את שיעורי הסוגים השונים של זוגות אלימים במדינות שונות בעולם, לרבות ישראל. לבסוף, יוצגו ממצאי מחקר המדגים הבדלים בין סוגי הזוגות האלימים בהשלכות מנטאליות.

מסקנות והמלצות: לסיום, ידונו ההשלכות התיאורטיות והפרקטיות של יישום ההבחנה בהתמודדות של עובדים סוציאליים עם בעיית האלימות בין בני-זוג. טענה מרכזית בהקשר זה תהיה כי יישום ההבחנה לא רק ישפר את הטיפול בבעיה אלא גם יגשר בין תפיסות אידאולוגיות-תיאורטיות-טיפוליות הרווחות בתחום.

Powered by Eventact EMS