עובדות סוציאליות כשחקניות מדיניות:
קביעת מדיניות בשלבי יישומה במחלקות לשירותים חברתיים בישראל

תמי צדיקי פרופ' עידית וייס-גל
ביה"ס לעבודה סוציאלית, אוניברסיטת תל-אביב

המחקר מבקש להגביר את ההבנה אודות תפקידן של מדר"ציות (מדריכות-ראשות צוות) במחלקות לשירותים חברתיים (מש"חים) כקובעות מדיניות. תיאוריית ביורוקרטיה ברמת-רחוב (Lipsky, 1980) לימדה שקביעת המדיניות ממשיכה ומתעצבת גם בשלבי יישומה, הודות לשיקול הדעת לו זוכים ביורוקרטים ברמת-רחוב במסגרת עבודתם. שיקול הדעת מתאפשר לנוכח תנאי העבודה בארגונים הללו, למשל עבודה לאור מדיניות עמומה, מחסור תמידי במשאבים, הקשר האישי עם הלקוחות. בנוסף, מטילות תקנות העבודה הסוציאלית על המדר"ציות תפקיד בעל היבטים של קביעת מדיניות, בהיותן אחראיות על "קביעת אוכלוסיית היעד, סדר עדיפויות בטיפול בפונים, מטרות מקצועיות, דרכי התערבות" ו"שותף בקביעת מדיניות המחלקה" (הוראת התע"ס לתיאור משרות במחלקות לשירותים חברתיים, 1999, עמ` 9). במציאות זו, מהוות העובדות סוציאליות (עו"סיות) שחקניות מדיניות בעלות עוצמה רבה. למרות זאת, תופעה זו נחקרה מעט מאוד במש"חים בישראל.

נערך מחקר איכותני. רואיינו 28 מדר"ציות ממש"חים בפיזור גיאוגרפי וסוציו-אקונומי. השאלות כוונו להבנת הפרקטיקה של קביעת המדיניות: מהו תוכן המדיניות שקובעות המדר"ציות? מהם הגורמים שהובילו לקביעת המדיניות ומהם השיקולים שעמדו בבסיסה? איך היא מתבצעת בפועל? ומהן ההשלכות שלה?

ניתוח הממצאים נמצא כעת בעיצומו והוא יסתיים עד לכנס, כך שנוכל להציג תוצאות ביחס להיבטים שהוזכרו. לדוגמא, ביחס לתכני המדיניות שנקבעה זוהו שישה תחומים: מדיניות ביחס למתן סיוע חומרי; מדיניות לגבי אופן ושיטת ההתערבות; מדיניות הקובעת את אוכלוסיות היעד הזכאיות להתערבות; מדיניות המסדירה קשרי עבודה; מדיניות של פיתוח תוכניות; ומדיניות לגבי אופן אספקת השירותים.

המחקר יתרום לידע על עו"סיות כשחקניות מדיניות בשלבי יישום המדיניות. ידגיש תחום שלעיתים נסתר מעיני העו"סיות עצמן – הן לא רק מיישמות מדיניות הנקבעת ע"י אחרים, אלא מעורבות פעילות בקביעת המדיניות, שהיא בעלת השלכות נרחבות על ציבור הלקוחות.

Powered by Eventact EMS