הנגשה מקוונת של מידע על זכויות

author.DisplayName
המחלקה לניהול מידע וידע/ אגף מחקר, תכנון והערכה, אוניברסיטת חיפה/ משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים, חיפה/ ירושלים

רקע

האינטרנט שינה את פני הנגישות למידע. הגישה הטכנית בלבד אינה מספיקה בכדי ליצור שוויון אינטרנטי. צריכה להיות התערבות ציבורית שתמנע פערי מידע בין אוכלוסיות (Friedland, 1996). הזמן הנדרש לאדם בכדי להבין או לקלוט נתונים אינטרנטיים, מושפע בין היתר מהדרך בה המשימות הממוחשבות מעוצבות, מאורגנות ומוצגות (Bonfadelli, 2002). סוגיית אי מיצוי הזכויות והנגשת המידע עליהן מעסיקה את רוב המדינות בעולם. אתרי מידע על זכויות קיימים בפורמטים שונים במקומות שונים בעולם, אך המחקר עליהם עדיין דל.

מטרות

מטרת המחקר היא לתרום להעמקת ההבנה של המושג "הנגשת מידע" בהקשרים מקוונים של מידע ציבורי וחברתי, בדגש על מידע בנושאי זכויות; ולהעמיק את הבנת תפקידו של רכיב האינטראקטיביות באתרים אלה, ככלי להנגשת המידע.

שיטות

המחקר יבוצע באמצעות ניתוח נתוני שימוש והשתתפות באתרי הנגשת זכויות בישראל, בדגש על הרכיבים האינטראקטיביים באתרים אלו, אשר נמצאו במחקר כמשמעותיים להנגשת מידע ציבורי באתרי ממשל ומידע כללי, ויש לשער כי יהיו משמעותיים גם באתרי מידע על זכויות

ממצאים

המחקר (עבודת דוקטורט) נמצא בעיצומו, ועדיין אין ממצאים פורמאליים סופיים. מחקרים שנערכו על אתרי מידע ממשלתיים (E-government) מראים כי אחד הגורמים המשמעותיים העשויים לשפר את איכותם של אתרים אלה הוא רכיב האינטראקטיביות (Halpern & Katz, 2012; Reddick, 2005; Welch, Hinnant, Charles, & Moon, 2004). סוגייה זו נבחנה לעומק בסקירת הספרות ותבחן בהרחבה במחקר.

מסקנות והמלצות יישומיות

ההרצאה תציג היבטים תיאורטיים ומעשיים הנוגעים לפתרונות המקוונים הקיימים כיום להנגשת מידע על זכויות, ובפתרונות הטכנולוגיים הקיימים אשר טרם השתמשו בהם לצורך זה ועשויים לשפר את רמת ההנגשה.

פרידה אלק
פרידה אלק
Powered by Eventact EMS