"בין הצללים" – סיפוריהן של נשים עיוורות ולקויות ראייה בעולם העבודה בישראל

author.DisplayName
מינהל מוגבלויות, משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים, תל אביב יפו

בהרצאתי אבקש לחשוף את הקהל למחקר הדוקטורט שלי המציג תחום חדשני החוקר נכות מפרספקטיבה מגדרית. תחום מחקר משלב של "נכות ומגדר" (Disability & Gender) עוסק באופן שבו מבנים חברתיים משעתקים מבני הזדמנויות, הדרה ודיכוי מרובי בסיס - מעמד/גזע/מין/מוצא אתני (דהאן-כלב, 2002; Hill-Collins, 1990).
כאן נבחנת סוגיית הצטלבות הגוף הנכה עם מאפיינים מגדריים , מעמדיים ואתניים. הצטלבות זו מצביעה על התנסויות ייחודיות המדגישות הן את תלותן של נשים במדיניות ציבורית והן את דרכי הפעולה החתרניות הננקטות על-ידן והמאפשרות לנשים עם מוגבלות לבסס כוח חברתי.

חדשנותו של תחום המחקר "נכות ומגדר" נובעת מהצבת נקודת המבט של הקבוצה ה"שולית" במרכז השיח. תיאוריית נקודת המבט ( (standpoint theory (Harding, 1991) מאירה את כפילות המבט המאפיינת את השתייכותן של קבוצות אוכלוסייה שוליות, מוכפפות.

מחקרי עוסק בנשים עיוורות ולקויות ראייה ובמיקומן החברתי המורכב – כנשים וכעיוורות.
המחקר מציע תיעוד וניתוח של עולם העבודה בסיפורי חייהן ובהתנסויותיהן של נשים עיוורות ולקויות ראייה, תוך העמדתן במרכז השיח המחקרי, באופן שיאפשר קבלת נקודת מבט שונה מן המקובל.
השאלות המרכזיות שבהן עוסק המחקר: כיצד רואות נשים עיוורות ולקויות ראייה את התנסויותיהן בעולם העבודה? כיצד השתייכויות מקבילות ומנגנוני ההבניה הנוספים השולטים בחייהן של נשים אלו מעצבים שאיפות מקצועיות, עצמאות כלכלית ותפיסה עצמית כמפרנסות?.

שאלות אלו נבחנות בהתייחסות לשני גופי ידע נפרדים המשיקים רק במקרים ספורים: מחד גיסא אבקש להתבסס על המחקר הביקורתי של הנשים והנשיות (Women & Feminist Critical Studies) ועל תובנותיו באשר לאופייה ההיסטורי והשיחני (Discursive) של קטגוריית הנשיות והאופן שבו היא מתקיימת במארג וכחלק מיחסי כוח; מאידך גיסא אבקש להתבסס גם על המחקר הממוגדר של המוגבלות (Feminist Disability Studies).

אלה סלמן
אלה סלמן
מח' רווחה הרצליה
Powered by Eventact EMS