"עמק לדורות" – תכנית התערבות קהילתית להקמת מערכי וותיקים

yiskas@eyz.org.il איילת אפשטיין
אגף קהילה ורווחה, מועצה אזורית עמק יזרעאל

רציונל/רקע
אגף קהילה ורווחה במועצה האזורית עמק יזרעאל פועל לקידום מעורבות הישובים בתכנון ופיתוח שירותים לוותיקים בישוב מתוך תפיסה לפיה בשלטון הדו רובדי במרחב הכפרי, האחריות למתן שירות לתושב משותפת להנהגות הישובים ולמועצה.
במסגרת מיפוי רמת ההתארגנות של יישובי העמק בתחום הוותיקים עלה כי קיימים סוגים שונים של התארגנויות בשטח ואין תורה סדורה שמנחה את הנהגות הישובים בפיתוח שירותים לוותיקים. עוד עלה כי יש צורך בחיזוק מעורבות הוותיקים בפיתוח מענים ישוביים לקידום תחושת השייכות, הבטחון האישי והחוסן של התושב הוותיק. לצורך כך נבנתה תכנית התערבות קהילתית להקמת ועדות וותיקים בישובים. עו"ס קהילתית מטעם היחידה לרווחת הוותיק בקהילה של אגף קהילה ורווחה מלווה ומכשירה בעלי תפקידים בישובים ופעילים מתנדבים להקמת ועדות וותיקים.

מטרות
א. ביישובי העמק פועלות וועדות וותיקים מיומנות המלוות על ידי הנהלת הישוב וצוות אגף קהילה ורווחה. תתקיים שפה אחידה בנוגע לתפיסת תפקידה של וועדת וותיקים ישובית.
ב. וועדות הוותיקים פועלות לקידום מעורבות והשתלבות הוותיקים בעשייה היישובית הרחבה וקידום רווחת הוותיקים, מתוך ערכים של דאגה וסולידריות חברתית.
ג. וועדות הוותיקים ישמשו כגוף מתווך להנגשת השירותים המוצעים לוותיקים ע"י המועצה ומשרדי הממשלה לתושבים. כמו כן, מידע שיתקבל מעבודת הוועדות יסייע בעיצוב וגיבוש המדיניות המועצתית לתושבים הוותיקים.
תכנית ההתערבות
תכנית ההתערבות מורכבת מ4 שלבים:
א. שיווק - התכנית לבעלי תפקידים והנהגות הישובים
ב. אינטייק יישובי - תיאום ציפיות עם בעלי תפקידים ופעילים בישוב לבניית תהליך גיוס והקמת וועדה מותאם לאופי היישובי ולצרכיו.
ג. הקמת הוועדה - מפגשי הכשרה לחברי הוועדה וכתיבת תכנית עבודה שנתית
ד. ליווי והדרכה – הקמת פלטפורמות דיגיטליות תומכות לעבודת הפעילים וכן מפגשי העשרה ולמידת עמיתים לאורך השנה.

ממצאים ומסקנות:
א. מתחדד הצורך במינוי רכז וותיקים יישובי בתשלום סמלי, להובלה וניהול תהליך הקמת ועדת וותיקים יישובית.
ב. יש צורך בתפירת חליפה אישית לכל ישוב כפונקציה של המשאבים הישוביים, רמת ההתארגנות הנוכחית בתחום, רמת הבשלות של הישוב לקדם נושא הוותיקים ועוד.
ג. יש לשים דגש על יצירת תשתית מועצתית ללמידת עמיתים, לפיתוח ידע והפצתו בין הישובים
ד. עולה צורך בהגדרת תפקידה של העו"ס המרחבית בליווי עבודת הוועדה וגיבוש דרכי עבודה משותפים.

יסכה שחר
יסכה שחר
Powered by Eventact EMS