פיתוח והקמת מרכזי זכויות

אורי יפה jaffe_u@mail.tel-aviv.gov.il רות סופר
מינהל השירותים החברתיים, עיריית תל אביב -יפו

התופעה של אי מיצוי זכויות חברתיות, חוסר מימושן או פגיעה בהם הן תופעות חמורות הדורשות התערבות. תופעות אלו נתפסות כפגיעה בזכויות האדם, האזרחיות והפוליטיות, בצדק החברתי ובנגישות שווה למשאבים ולשירותים חברתיים.

לתופעות אלו גם השפעה על יצירתן או החמרתן של בעיות חברתיות אחרות, כגון: עוני, מצוקה כלכלית וחברתית, ניכור והדרה. כאשר מדובר באוכלוסיות מוחלשות, אי מיצוי זכויות חברתיות משמעו פגיעה בצרכים הבסיסיים ביותר, כגון דיור, בריאות, חינוך ורווחה אישית.

ממצאי קבוצות מיקוד שנערכו בהשתתפות פוני המחלקות בשנת 2103 - נמצא כי נושא העדר מצוי זכויות הינו בעיה משותפת של הלקוחות ועלה במפגשי שיתוף ציבור באמצאות קבוצות מיקוד במחלקות השונות, הנושא עלה גם בסקרי שביעות רצון של הפונים אשר דיווחו בחוסר במידע אודות זכויות אצל העובדים.

ממצאים אלו היוו את הרקע להחלטת מינהל השירותים החברתיים להקמת מרכז זכויות בכל אגף רווחה תיאור התופעה, הסיבות להקמת מרכזי הזכויות במחלקות הרווחה, מי הם לקוחות המרכז, תפקידי המתנדבים במרכז, תהליך מצוי הזכויות סוגי פניות, דוגמאות לסיוע ידונו בהרחבה בסימפוזיון כמו כן נדון בסוגיות מקצועיות בניהול מרכזי הזכויות ואתגרים לעתיד.

אורי יפה
אורי יפה
Powered by Eventact EMS