הקשר בין מנהיגות חיובית, יחס חיוביות ותפיסת מסוגלות עצמית של עובדות סוציאליות ושביעות רצון של לקוחות במחלקות לשירותים חברתיים

סיגלית פיש sigalitfisch@gmail.com 1 פרופ' תמי רונן- רוזנבאום 2
1בית ספר לעבודה סוציאלית, אוניברסיטת תל אביב
2פקולטה למדעי החברה, אוניברסיטת תל אביב

רקע
במחקר הנוכחי נבדק מודל מנהיגות חדש, המבוסס על עקרונות הפסיכולוגיה החיובית ותיאוריית "ההבניה וההרחבה" (Fredrickson, 2001) הקושר בין מיומנויות שליטה עצמית, מחויבות ארגונית ויחס חיוביות (יחס בין רגשות חיוביים לרגשות שליליים) של מנהלות במחלקות לשירותים חברתיים בפרישה ארצית והמידה שבה הן מפעילות תהליכי קפיטליזציה (הגברת רגשות חיוביים) ואקומודציה (הפחתת רגשות שליליים) לבין יחס החיוביות בסביבת העבודה, המחויבות הארגונית ותפיסת המסוגלות העצמית של עובדות סוציאליות הכפופות להן לבצע את תפקידן, לבין שביעות רצונם של לקוחות אשר קבלו שרות במחלקות אלו. המחקר נערך בעזרת שאלונים לדיווח עצמי שהועברו למנהלות במחלקות לשירותים חברתיים (N=42) ולעובדות סוציאליות הכפופות להן (N=407). כמו כן, התקיימו סקרים טלפוניים לבחינת שביעות רצונם של לקוחות מהשרות במחלקות אלו (N=353).ניתוח הנתונים התבצע בעזרת מודל משוואות מבני רב רמתי בתוכנת M plus.

ממצאים
נמצאה תרומה חיובית של יחס חיוביות המנהלות לעליה ביחס החיוביות, המחויבות הארגונית ותפיסת המסוגלות העצמית של העובדות הסוציאליות הכפופות להן. ותרומה שלילית של מיומנויות שליטה עצמית של המנהלות לירידה במשתנים אלו. כמו כן, נמצאה תרומה חיובית של מחויבות ארגונית גבוהה של המנהלות לעליה במחויבות הארגונית של העובדות הסוציאליות.

יחס חיוביות גבוה של העובדות הסוציאליות נמצא קשור עם עליה בשביעות רצון הלקוחות שקבלו מהן שרות. מחויבות ארגונית ותפיסת מסוגלות עצמית של העובדות הסוציאליות לא נמצאו קשורות לשביעות רצון הלקוחות במחקר זה.

מסקנות והמלצות
ממצאי המחקר מדגישים את מרכזיותם של רגשות חיוביים ככלי ניהולי פשוט יחסית להפעלה, אשר ניתן בעזרתו לשפר סביבות עבודה בשרותי הרווחה ולהשפיע על סביבת העבודה הרגשית של עובדות סוציאליות ותחושת המסוגלות העצמית שלהן וכן על שביעות רצונם של לקוחות המקבלים מהם שרות.

סיגלית פיש
סיגלית פיש
Powered by Eventact EMS