הקשר בין סוג הפגיעה (פיזית או מינית) וביטויים לא מילוליים של ילדים בחקירת התעללות

izees.1987@gmail.com
חקירות ילדים, משרד הרווחה והשירותים החברתיים, חיפה

ילדים קורבנות להתעללות נחקרים ע"י חוקרי ילדים. לשם ביצוע החקירות, משתמשים בפרוטוקול חקירות מובנה. בשנת 2014, עברו חוקרי הילדים להשתמש בפרוטוקול מעודכן שמדריך חוקרים לספק תמיכה רגשית לעידוד הביטוי של הילדים, ובעיקר המתנגדים. המחקר היחידי שעסק בנושא בארץ השווה את שפת הגוף אצל ילדים שחשפו לאלה שלא חשפו פגיעה מינית. המחקר הנוכחי הוא הראשון שבודק היבטים לא מילוליים אודות חקירות שנעשו בפרוטוקול המעודכן. במחקר נבדקו 100 חקירות של ילדים מגיל 4-14 שמסרו האשמה אודות פגיעה מינית או פיזית ע"י בן משפחה במטרה לבדוק באם קיימים הבדלים בביטויים הלא מילוליים.

במחקר שוער שככל שהחקירה מתקדמת, ביטויי ההתנתקות הפיזית יגברו בשני סוגי הפגיעה. בפגיעות מיניות יהיו יותר ביטויים של התנתקות פיזית ורגשות שליליים ובפגיעות פיזיות רגשות חיוביים יהיו שכיחים יותר. סכמת הקידוד ששימשה למחקר מחולקת ללחץ, התנתקות פיזית ורגשות והיא לקוחה ממחקרם של כץ ועמיתיה. כדי להימנע מהשפעה על הקידוד, החקירות קודדו ללא קול.

ממצאי המחקר העלו שככל שהחקירה מתקדמת ההתנתקות הפיזית עולה. לא נמצאו הבדלים מובהקים בין ילדים שנפגעו פיזית וילדים שנפגעו מינית בביטויי ההתנתקות הפיזית. בפגיעות מיניות רגשות שליליים היו שכיחים יותר ולא היה אפקט מובהק של סוג הפגיעה על ביטויי רגשות חיוביים.

הבעות הפנים מספקות אמצעי עשיר של תקשורת, העברת רגש ומשחקות תפקיד בתהליכים בין אישיים. היבטים רבים של חוויה מועברים בקלות וביעילות בהתנהגויות לא מילוליות ולכן מאוד חשוב לפתח את היכולת לזהות לא רק את "מה" שנאמר אלא "כיצד" הדבר נאמר- המרכיבים הלא מילוליים. מאוד מומלץ שחוקרים ילמדו את סכמת הקידוד בכדי שיהיו ערניים לסממנים לא ורבאליים במהלך החקירה במטרה לספק תמיכה רגשית במטרה להפחית את הלחץ וההתנגדות.

איזיס כעביה
איזיס כעביה
Powered by Eventact EMS