ביה"ס להכשרת עובדי רווחה במשרד העבודה והשירותים החברתיים, כמקדם ומפתח ידע מקצועי עבור שירותים של משרד הרווחה. תיאור מקרה: תחום התעסוקה

טלי טטרו Nurit Segev yoavandnourit@gmail.com
בית הספר המרכזי להכשרת עובדים לשירותי רווחה, משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, רמת גן

ביה"ס המרכזי להכשרת עובדי רווחה במשרד העבודה והשירותים החברתיים מהווה את המסגרת הפדגוגית של המשרד לצורך הכשרה, קידום למומחיות, פיתוח היכולות האישיות והמקצועיות של מדרג עובדים קשת שירותי הרווחה וניהול הקריירה של העו"סים. שירותים שונים במשרד נעזרים, לעיתים גם במומחי תכן חוץ-משרדיים על מנת לפתח תחום ידע פרקטי, וכלים מקצועיים.

לצורך כך, פיתח בית הספר מנגנון פעולה משותף וממוסד לעבודה בשותפות המבוססת על יחסי גומלין בינו ובין השירות והגורם החוץ-משרדי, שנועד לספק את צרכי ההכשרה והפיתוח המקצועי עבור השירות. זאת מתוך ראיה ארוכת-טווח, כי בתום הפרוייקט, כאשר הגורם החוץ-משרדי יוצא מהשותפות, כל ניהול ופיתוח הידע המקצועי וההכשרות מוטמעים בתוך המשרד באמצעות ביה"ס.

דוגמא מוצלחת למודל זה היא השותפות שביה"ס מקיים יחד עם השירות לשיקום תעסוקתי-מקצועי ותחום תעסוקת הרוחב במשרד מול תב"ת.

השירות לשיקום תעסוקתי במשרד, מקדם את תחום התעסוקה באמצעות מגוון פעילויות והתערבויות.

קידום ופיתוח הידע המקצועי בעבור כל בעלי התפקידים בשירותים התעסוקתיים בקהילה (הניתנים ע"י המשרד), הינה באמצעות בית הספר המרכזי להכשרת עובדי רווחה.

ביה"ס, בשיתוף פעולה הדוק עם השירות מייצרים סטנדרטיזציה של תחום התעסוקה במגוון מישורים: כל הקורסים בביה"ס בתחום התעסוקה מחויבים לעמוד במתווה הצמיחה למומחיות בתחום המשפחה, נכתבים מודלים להתערבות של עו"ס תעסוקתי, תחום התעסוקה ילמד גם באופן מתוקשב ומתקיימות ישיבות עם השותפים בביה"ס, במשרד ובקהילה לטובת פיתוח הידע התעסוקתי והטמעתו במגוון הקורסים בביה"ס.

כמו כן, פותח מבחן אמות מידה בתחום התעסוקה בשיתוף תב"ת וכל לומד בתום הקורס מחוייב להבחן ולהפגין בקיאות בידע ומיומנויות תעסוקתיות.

ההרצאה תעסוק בתהליכי פיתוח הידע, ההכשרה וההסמכה המתקיימים בבית הספר, בדגש על ניהול מנגנון השותפות עם השירות ועם גורמים חוץ-משרדיים המשמשים כיועצים מלווים של השירות.

Powered by Eventact EMS