קידום מציאות רצויה באמצעות שיתופיות –קהילות משימתיות וקואופרטיבים מהגל השני

ד"ר ארנה שמר
בית הספר לעבודה סוציאלית, האוניברסיטה העברית, ירושלים

רציונל/רקע:
עם תחילת המילניום הנוכחי אנו עדים לגל חדש של ארגונים שיתופיים הנסמכים על שותפות חברתית ואף כלכלית-חברתית הרלוונטיים לעשייתם של עובדים סוציאליים. ארגונים אלה מבטאים אידיאולוגיות כלכליות, חברתיות וסביבתיות בפרקטיקות שיתופיות כמו למשל: כלכלה שיתופית, דמוקרטיה השתתפותית, קהילתיות ועוד. כאלו הן למשל הקבוצות המשימתיות והקואופרטיבים. בשונה מהגל הראשון של הקואופרטיבים שייצג את ההגמוניה והעצים אותה, הגל השני קם כחלופה לפרדיגמה הכלכלית-חברתית השלטת. המודלים המגוונים שקיימים מכוונים לתחומים כמו: שירותים, צרכנות, עבודה, התיישבות. בנוסף, עשרות הקהילות המשימתיות על דגמיהן השונים חיות בפריפריה הכלכלית-חברתית של ישראל ומבטאות באורח חייהן הקהילתי-שיתופי את שליחותן הרעיונית-חברתית. חלק ניכר מקבוצות אלה מנהיגות תוכניות חברתיות שמטרתן שינוי חברתי. חלקן פועלות בשותפות עם עובדים סוציאליים וחלקן ממלאות חלל שנוצר בתחום המענים החברתיים.
מטרות, שיטות (המחקר או ההתערבות):
ההרצאה תציג תוצאות של מספר מחקרים על ארגונים אלה מתוך מטרה לבחון את הקשר הקיים והפוטנציאלי בין עשייתם החברתית לבין עשייתם של עובדים קהילתיים ועובדים סוציאליים בכלל.
ממצאים:
תופעת הארגונים והקהילות השיתופיים מתרחבת ומתגוונת ונותנת מענה הן לצעירים (בעיקר) המצטרפים אליהם והן לקהלי היעד להם הם מופנים. ארגונים אלה מקדמים מציאות שונה הנסמכת על עקרונות שיתופיים בפרקטיקות ביקורתיות של התנגדות בדרכים של שלום ולרוב לא של התנגדות ישירה ואלימה. חלק מהארגונים מעסיקים עובדים סוציאליים או נמצאים עימם בקשרי שיתוף פעולה.
מסקנות והמלצות יישומיות:
קהילות וארגונים שיתופיים נותנים מענה חלופי למציאות חברתית-כלכלית קיימת בדרכים של שלום. הם מאוישים במארגנים חברתיים המסורים לשליחותם החברתית והם קרובים מאוד לקהלי היעד של עובדים סוציאליים מעצם היותם חיים בקירבתם ומתוקף יכולתם לייצר סוג חלופי של יחסים בקהילה. נכון יהיה שעובדים סוציאליים יחשפו לתופעות אלה על מנת לקשור שיתופי פעולה ולהרחיב את רפרטואר המענים הקיימים בעולם העבודה הסוציאלית והחברתית בכלל.

Powered by Eventact EMS