הדרכה לצוות רב מקצועי שמכין לשחרור מהמחלקות הפסיכיאטריות

ללי קוזשווילי keren.bnshalom@gmail.com לינור רכב יערה ריצקר טלי בורוש רותי איזיקס
השירות לעבודה סוציאלית, המרכז לבריאות הנפש באר שבע

הרקע והרציונל לפרויקט-

לאורך שנים מתקיימות קבוצות טיפוליות למטופלים במחלקות האשפוז בנושאים שונים, המלוות על ידי קבוצת הדרכה למנחי הקבוצות. בסקר שביעות רצון שהעביר משרד הבריאות הועלה צורך של מטופלים בהכנה לשחרור ממסגרת האשפוז לקראת היציאה לקהילה.

במקביל, לפני כשנתיים החל פיילוט לשילוב `עמיתים מומחים` - אנשים שמתמודדים בעצמם עם מגבלה פסיכיאטרית ומשתמשים בידע שצברו מניסיון חיים אישי, בסיוע למתמודדים אחרים ולבני משפחה בזמן אשפוז וקבלת טיפול במסגרת המרכז לבריאות הנפש.

חשבנו שיהיה נכון לשלב עמיתים מומחים כמנחים בקבוצות ההכנה, מכיוון שהם יכולים להביא מהידע האישי ומניסיונם, ולהוות מודל ומקור לתקווה עבור המאושפזים. בנוסף, ראינו בכך הזדמנות לחבר את העמיתים לעבודה שנעשית ביחידות נוספות בבית החולים אליהן הם היו פחות חשופים ובכך גם לאפשר חשיפה של יותר אנשי צוות לעבודת העמיתים המומחים. ובאותה הזדמנות לענות על הצורך בהכנה לשחרור כפי שעלה מהסקר.

מטרת התוכנית-

הקמת קבוצות הכנה לשחרור במחלקות הפעילות, שיונחו בקו על ידי עובד סוציאלי מהמחלקה ועל ידי עמית מומחה. קבוצות ההכנה ילוו על ידי קבוצת הדרכה בה ישתתפו כל המנחים יחד עוסי"ם ועמיתים.

ממצאים-

גויסו עוסי"ם ועמיתים להנחיית הקבוצות ונפתחה קבוצת ההדרכה. החל תהליך של היכרות וחיבור להנחיה משותפת. נבנו התכנים לקבוצות וחלוקת עבודה בין המנחים. החלו לפעול בשטח קבוצות ההכנה לשחרור במקביל לקבוצת ההדרכה שנפגשה אחת לשבוע.

מסקנות והמלצות יישומיות-

מתאפשרת באמצעות הקבוצה הכנה משמעותית טובה יותר של המאושפזים לשחרור.

מתקיימת חשיפה הדדית של העוסי"ם ושל כלל צוותי המחלקות לעבודת העמיתים המומחים ולערכיה, ומנגד חשיפה של העמיתים לעבודת העוסי"ם ולעבודת המחלקה.

בהרצאה נתאר את ייחודיות תכנית ההכנה לשחרור בשיתוף עם עמיתים מומחים ואת קבוצת ההדרכה המלווה.

Powered by Eventact EMS