המעבר של דיירים עם מוגבלות שיכלית התפתחותית מהמעונות לדיור בקהילה

matic@molsa.gov.il 1,2 נחום עידו 2
1האגף למוגבלות שיכלית והתפתחותית, משרד העבודה והרווחה, ירושלים
2האגף לטיפול באדם עם מוגבלות שכלית-התפתחותית, משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, ירושלים

במדינת ישראל ישנם 63 מעונות (ממשלתיים, ציבוריים ופרטיים) השייכים לאגף מש"ה בהם מתגוררים כיום כ-7100 אנשים מתוכם כ-850 בשלוחות בקהילה.

המטרה של מעבר הדיירים למגורים בקהילה נגזרת מחזון האגף לטיפול באדם עם מוגבלות שיכלית התפתחותית ומבוססת על מדיניות המשרד, על החקיקה הקיימת בישראל ועל אמנת האו"ם עליה חתמה מדינת ישראל בשנת 2007 ואשררה אותה בשנת 2012, המדגישות כולן את זכותו של האדם עם מוגבלות לשילוב מירבי ומיטבי בחיים בקהילה ואת חובת המדינה לאפשר לו היצע ומגוון נרחב של שירותים בקהילה.

לפיכך, המעבר של דיירים הגרים כיום במעונות פנימייה, לדיור וחיים בקהילה הוא המטרה המרכזית העומדת בפני האגף למש"ה בשלוש השנים הבאות.

מטרת המהלך היא לשפר את איכות חייהם של האנשים עם מש"ה במדינת ישראל ולאפשר להם ככל האפשר חיים ופעילות בקהילה.

ממטרה זו נגזרו ייעדים לעבודה בטווח הקרוב:
היעד שנקבע הוא מעבר 900 אנשים החיים כיום במעונות פנימייה, במהלך שלוש שנים, כאשר במהלך שנת 2017 עתידים לעבור כ-300 דיירים מתוכם.

המהלך הכרוך בשינוי אסטרטגי בתפיסת ההפעלה של האגף והוא מחבר שותפויות וממשקי פעולה רבים.

לצורך התנעת המהלך בשנת 2016 נערכו וועדות עירוניות במחוזות אשר מטרתן שותפות עם הרשויות המקומיות, סיוע במקומות דיור, התמודדות עם אפקט הנימבי, יצירת מערך שירותי תמיכה (תעסוקה ופנאי) לצורך שילוב אקטיבי של האנשים עם מש"ה בסביבתם ובקהילה.

הממצאים בשטח, מצביעים על תוצאות חיוביות של המעבר ממוסדות לקהילה במספר תחומים:

1. בתחום ההתנהגות ניכר כי המעבר מדיור מוסדי לקהילתי מביא לשיפור משמעותי בהתנהגות מסתגלת ובהתנהגות מאתגרת של הדיירים.
2. קשרים חברתיים- מסגרות קטנות בקהילה(דירות של עד 6 דיירים), מציעות מעורבות חברתית רבה יותר מאשר מסגרות גדולות.
3. איכות חיים- הדיירים, המשפחות ואנשי הצות מדווחים על שיפור מיידי באיכות החיים וברמת שביעות הרצון שלהם בעקבות שילוב בקהילה.

ממצאים אלו תואמים את המחקרים הרבים בנושא המעבר לקהילה.

המסקנה המרכזית של הפרוייקט הינה, כי למרות הקשיים ומורכבות הנושא, מעבר ממעונות לקהילה הינו חשוב ויכול להיות מועיל לכל האוכלוסיות עם מש"ה.

מתי כהן
מתי כהן
Powered by Eventact EMS