רצונו, טובתו ומה שביניהם: דילמות של אפוטרופוס ציבורי

תמר פורת tamar@apotropus.org
מחוז באר שבע והדרום, המרכז הישראלי לאפוטרופסות הקרן לטיפול בחסויים

רציונל
בשנת 2016 עבר בכנסת ישראל תיקון מס` 18 לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות התשכ"ב – 1962. מאז נחקק לראשונה החוק, חלו שינויים מרחיקי לכת בתפיסות החברתיות בארץ ובעולם, הן בנוגע לאנשים עם מוגבלויות והן בנוגע לאנשים בגילאים מבוגרים, שינויים ותפיסות אשר באים לידי ביטוי גם באמנות בינלאומיות ובחקיקה הישראלית. השינויים מדגישים את העצמאות, האוטונומיה וכיבוד רצונו של האדם, שינויים אלה הנם חלק מתפיסה רחבה יותר של טובת האדם. התיקון לחוק נועד לחזק את מעמדם של אנשים תחת אפוטרופסות במדינת ישראל ואת שמירת כבודם וזכויותיהם. יחד עם זאת כאשר ישנו חשש מבוסס כי כיבוד רצונו של אדם יפגע בטובתו, יהיה מקום להגבילו באופן המינימאלי הנדרש.

"המרכז הישראלי לאפוטרופסות-הקרן לטיפול בחסויים" שותף לעקרונות המנחים שביסוד הצעת החוק וברצון לחזק את מעמדם של האנשים אשר מונה להם אפוטרופוס במדינת ישראל, בד בבד אנו במרכז הישראלי לאפוטרופסות מבקשים להדגיש כי שינויים אלה אינם באים על חשבון מחויבותה של המדינה והחברה להגן על האנשים המוחלשים בתוכה ולשמור על טובתם.

מטרה
ההרצאה מבקשת לחשוף עמיתים לסוגיות ודילמות עמן מתמודד אפוטרופוס ציבורי בתהליך קבלת ההחלטות ובשאיפתו לכבד רצונו של האדם ובין מחויבותו בשמירה על שלומו. ההרצאה תדון במצבי ההתנגשות תוך התייחסות לשאלה עד כמה, אם בכלל, קיימת חובה למדינה ולחברה להגן על החלשים בתוכה ואל מול הרצון לשמור על כבודו של האדם ועל זכותו לקבל בעצמו החלטות הנוגעות לגורלו ולחייו גם במצבים בהם לאחרים נראה כי החלטותיו עשויות לגרום לו לנזק. ההרצאה תציע דרכי התמודדות ותחשוף את המשתתפים לגישתו של המרכז הישראלי לאפוטרופסות אשר הינה מכבדת ומעצימה , משלבת מקצוענות, אנושיות וניתוח אובייקטיבי וניטרלי של צרכיי האדם תחת אפוטרופסות. שימת האדם אשר מונה לו אפוטרופוס רצונותיו וצרכיו במרכז ובמעורבות ושיתוף בני המשפחה.

הצורך לאזן בין כבוד האדם וחרותו לבין חובתה של המדינה לדאוג ולהגן על האנשים הזקוקים להגנה. ההרצאה תלווה בהצגת מקרים ודוגמאות אשר ימחישו את המורכבות שחווים גורמי המקצוע ובפער שבין הצורך לכבד רצונו של האדם לבין טובתו, וכן תציג מודלים שונים של פעילות המרכז. ההרצאה תלווה במצגת ותכלול דוגמאות רבות מהשטח.

תמר פורת
תמר פורת
Powered by Eventact EMS