כשוויניקוט מגיע לפנימייה: הערכת הפרקטיקה של הגוף לאפוטרופסות של "ילד בסיכוי"

author.DisplayName author.DisplayName
בית הספר לעבודה סוציאלית ע"ש בוב שאפל, אוניברסיטת תל אביב, תל אביב

רקע
מודל העבודה של הגוף לאפוטרופסות של "ילדים בסיכוי" הוקם ב 1995 ומבוסס על חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות (תשכ"ב-1962), בשילוב פרקטיקות מהעולם המקצועי של העבודה הסוציאלית. תכליתו היא להעניק לחסוי סל של מענים ולחזק את מערכות התמיכה הפורמלית והלא-פורמליות של הילד, באופן המשלים את המערכת הפנימייתית. דפוסי התנהגותם של החסויים, אשר גדלים בפנימיות, וחוויותיהם המוקדמות, דורשים דמות יציבה ומיטיבה בדומה לדמות הורית, המתכללת את הסיוע הרב מערכתי לילד וגם סטינג ייחודי באמצעותו יכול הילד לחוות מערכת יחסים קרובה ועל מנת לקדם התפתחות תקינה.

מטרת המחקר ושיטתו
מטרת ההערכה היתה לבחון את ביצוע הפעולות של הגוף לאפוטרופסות, את אופניהן ותדירותן ולהעריך את השפעותיהן על החסויים. הערכת הביצוע התבססה על ראיונות עם עובדי הגוף לאפוטרופסות, ועל ניתוח דו"חות חודשיים שבהם הם תיעדו בפירוט את המפגשים עם הילדים ופעילויות משלימות. חלק זה התבסס על הפעילות עם 42 ילדים. הערכת תוצאות מתייחסת להשפעת התוכנית על רווחת הילדים. זו נבדקת באמצעות ראיונות עומק חצי מובנים עם צעירים וצעירות בוגרי הגוף לאפוטרופסות, וראיונות עם עובדות סוציאליות בפנימיות.

ממצאים ומסקנות
במהלך ההרצאה יוצג בקצרה הרציונל התיאורטי העומד מאחורי המודל הפרקטיקה של הגוף לאפוטרופסות, ממצאים עיקריים מתוך הערכת הביצוע של סל השירותים לילד, השלכות הקשר עם האפוטרופוס על חיי הבוגרים של הגוף לאפוטרופוס בתחומי החיים השונים, מסקנות והמלצות לגופים המעניקים סיוע לקטינים באפוטרופסות ולמדיניות סיוע הולמת.

טליה מיטל שוורץ-טיירי
טליה מיטל שוורץ-טיירי
Powered by Eventact EMS