שיתוף ציבור לקוחות מינהל השירותים החברתיים באמצעות קבוצות מיקוד, תהליך ותוצאות

author.DisplayName
יחידה לעבודה קהילתית, עיריית תל אביב יפו

שיתוף הציבור הוא תהליך שבו אנשים שאינם נבחרי ציבור או פקידים לוקחים חלק בקבלת החלטות ביחס לנושאים הנוגעים לחייהם, שיתוף הציבור הוא נכון, צודק הכרחי ואפשרי (צ`רצ`מן סדן, 2003). שיתוף ציבור הוא מהלך היזום על ידי רשויות שמטרתו לעודד השתתפות פעילה של אזרחים ובעלי עניין ו/או של נציגיהם באופן הקצאת המשאבים והשירותים המסופקים להם, Atkinson & Cope (1997) . רואים זאת כתהליך דינאמי מתמשך, שמכוון במהותו לאפשר "העצמה" של אזרחים. מצב בו האזרחים הופכים להיות בעלי השפעה ושליטה בפעולות הנוגעות לחייהם באמצעות דיאלוג ואינטראקציה קבועה עם המערכות הממסדיות המשפיעות על חייהן.

לצד פעילות קהילתית לשיתוף ציבור תושבי השכונות, אנו מפעילים תכנית ייחודית לשיתוף הציבור הממוקדת בציבור לקוחות שירותי הרווחה של המינהל. מטרת התכנית היא לקדם דיאלוג שוטף עם לקוחותינו סביב מתן השירות, איתור משותף של צרכים ובעיות, וחשיבה משותפת על מענים ויצירת תכניות חברתיות חדשות ושירותים חדשים במנהל

מתודת השיתוף היא הזמנת הלקוחות למפגשי קבוצות מיקוד בהן מתקיים דיון מובנה המבוסס על מענה קבוצתי חופשי לשאלות המנחה. המאפשר הבעת דעות, רעיונות, רגשות ומצבים הנחווים באופן סובייקטיבי על ידי לקוחות המינהל.

הקבוצות כוללות אוכלוסיות הטרוגניות של מקבלי השירות במחלקות וכן קבוצות פונקציונליות כגון : הורים לילדים עם צרכים מיוחדים, קשישים, קבוצות בודדים, קבוצות הורים, הורים לתינוקות, עיוורים וקבוצות בנושא התחדשות עירונית, תעסוקה, חוסן קהילתי, עוני והדרה ועוד.

החומר נרשם ומנותח וממנו לומדים הצוותים כיצד נתפס השירות בעיני הלקוחות, מה צריך לשפר, רעיונות ליוזמות ומהלכים חדשים, הצעות לתקשורת רציפה בין הלקוחות לצוותים המקצועיים. כמו כן מביאים הלקוחות צרכים משותפים אשר ניתן לבנות עבורם מענים משותפים.

התהליך החל בשנת 2013 , מאז קיימנו 100 קבוצות מיקוד בהשתתפות של 1200 לקוחות המינהל .

זוהו מתוך תהליך זה צרכים שהעלו הלקוחות והוקמו שירותים ומענים בשיתוף הלקוחות, כגון: הקמת מרכזי זכויות חברתיות וסיוע במיצוי זכויות, הקמת מרכז תעסוקה עירוני, הקמת מועדונים חברתיים לאנשים בודדים ברחבי העיר ועוד.

בסדנא אתאר את שיטות ההנחיה ונדון בממצאים ייחודיים אשר השפיעו על תהליכי קבלת החלטות והקמת שירותים ומענים בשיתוף הלקוחות.

גלית חמל
גלית חמל
עיריית תל אביב יפו
Powered by Eventact EMS