ביטויי התנגדות בלתי ורבאליים בחקירות ילדים: הבדלים בביטויים של התנתקות פיזית בין בנים לבנות

ellapud@gmail.com
עבודה סוציאלית, אוניברסיטת חיפה

רציונל/רקע
בשנים האחרונות הוטמע בשרות לחקירות ילדים ה-(RP NICHD Revised Protocol), שמטרתו לתת מענה להתנגדותם של ילדים לחשוף פגיעה במהלך חקירה ונמצא כמסייע לילדים לחשוף, בקרב בנים יותר לעומת בנות. רב המחקר עד היום בתחום התמקד בביטויים וורבאליים של התנגדות וכמעט ללא התייחסות לביטויים הבלתי ורבאליים.

מטרות ושיטת המחקר
מטרת המחקר הייתה לבחון את ההיבט המגדרי בביטויי התנגדות בלתי ורבאליים לאורך חקירת ילדים, תוך שימוש ב-RP. במחקר נבדקו 100 הקלטות של חקירות ילדים (גילאי 4-14), בנים (N=50) ובנות (N=50), החל מ-2014. כל אחת מההקלטות נותחה באמצעות סכמה לקידוד שפת הגוף של הילד.

ממצאים
בפתיחת הריאיון בנים הראו יותר ביטויים של התנתקות פיזית לעומת בנות. אחר-כך, ביטויים של התנתקות פיזית עלו, עבור כל הילדים, מהשלב הקדם מהותי אל שלב המדרג. לא נמצא אפקט מובהק בביטויי התנתקות פיזית במעבר משלב המדרג אל שלב חקירת האירוע, אבל מגמה של עלייה נמצאה רק עבור הבנות ולא אצל הבנים.

מסקנות והמלצות יישומיות
ביטויים בלתי ורבאליים של התנגדות בעת החקירה משקפים בצורה ברורה, עולים בקנה אחד ומבססים הבנות מחקריות קודמות, בהיבט המגדרי ובכלל. לכן, ניתן להניח כי הללו מהווים אמצעי טוב להבנת רמת התנגדותו של הילד לשתף פעולה בעת החקירה. הכרות עם כלי כזה עשויה לסייע לחוקר בעבודתו, לשם השגת מטרת החקירה – חשיפת הפגיעה.

אלה פוד
אלה פוד
Powered by Eventact EMS