הקשר והזיקה בין נושאי תעסוקה למקצוע העבודה הסוציאלית: תפיסה אוניברסאלית למול גישות סלקטיביות

פרופ' אורית נוטמן-שורץ
עבודה סוציאלית, המכללה האקדמית ספיר, יו"ר המועצה לעבודה סוציאלית, שדרות

למקצוע העבודה הסוציאלית ולתחומי התעסוקה ישנה היסטוריה מורכבת בעולם כולו כמו גם במדינת ישראל. במסגרת סימפוזיון זה נפרוס גישות שונות לקשר ולזיקה בין ע"ס לתעסוקה ונדון בשאלה האם ניתן לאמץ בממסד הרווחתי גישות של זכויות ושוויון בתחום התעסוקה וראייתה כחלק ממארג זה? או שבמסגרת ע"ס סוגיות של תעסוקה אמורות להיות מענה לצרכיהן של אוכלוסיות מוחלשות-ייעודיות?

בהתאם, במסגרת המושב יוצגו התפיסות שונות באמצעות

1 - תיאור הגישות הקימות בישראל ביחס לקשר ולזיקה בין תעסוקה לעבודה סוציאלית;

2 – תיאור מהלך שילוב ע"ס בשרות החוץ הישראלי ומתן מענים לכלל עובדי המשרד כמו גם להנהלה;

3 – תיאור יצירת מענה יעודי לטיפול באוכלוסיות במשבר במסגרת תעסוקתית.

4 – תיאור יצירת מענה בקהילה לאוכלוסייה יעד הזקוקה לסיוע בשלוב תעסוקתי.

ולבסוף נקיים דיון בשאלה האם יש לקדם התייחסות אוניברסאלית כוללנית או המתמקדת בבעיה באוכלוסיות ייעודיות.

Powered by Eventact EMS