גורמים תרבותיים מעצבים בחוויות הנטל הסובייקטיבי, בקרב אימהות ערביות מוסלמיות לבן/בת עם מוגבלות נפשית קשה

author.DisplayName
אגף מש"ה - מוגבלות שכלית התפתחותית, משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, ת"א

רציונל/רקע

המחקר מציין שהיחס לאדם עם מוגבלות נפשית, והמצוקה הנלווית לו הם תלויי תרבות, ולמעשה גורמים תרבותיים משפיעים על חוויית נטל הטיפול ההורי. כך נתגלו מאפייני התמודדות תלויי תרבות בקרב הורים ערבים. ייחודיות תרבותית זו מצריכה רגישות מחקרית והתאמה למשתני דת, סטיגמה. כיום יש מעט עבודות שבוחנות את השפעת הגורמים התרבותיים על חוויית הנטל הסובייקטיבי בקרב אימהות ערביות.

מטרות, שיטות (המחקר או ההתערבות)

המחקר בחן איך אימהות ערביות לבנים/בנות עם מוגבלות נפשית מתארות וחוות את הנטל הסובייקטיבי המוטל עליהן לנוכח הטיפול והחיים עם בן/בת עם מוגבלות נפשית קשה? . ובהמשך הוא בוחן את מקומם והשפעתם של מוטיבים תרבותיים קולקטיביים בעיצוב ובהבניית חוויית הנטל הסובייקטיבי בקרב אימהות ערביות לבנים/בנות עם מוגבלות נפשית קשה?. ניתוח הממצאים נעשה על-פי המתודולוגיה האיכותית, ובהתאם לתיאוריה המעוגנת בשדה Grounded) Theory ) של שטראוס וקורבין.

ממצאים

במחקר נמצאו שישה תחומים שהשפיעו על הנטל האימהי: הגורם הדתי; סוגי הרגשות האימהיים; תפיסת מחלת הנפש; מגע עם אנשי מקצוע; סטיגמה; ותמורות במשפחה הערבית. גורמים סוציו-דמוגרפיים הייחודים למשפחה הערבית, כגון: מצב סוציו אקונומי ירוד, השכלת האם, ריבוי ילדים, העדר שוויון מגדרי, העדר נגישות לשירותים, ומשפחות במצוקה רב דורית, הכבידו את הנטל האימהי. אימהות לבנות עם מוגבלות נפשית דיווחו על עומס ונטל סובייקטיבי כבד יותר מאימהות לבנים עם מוגבלות נפשית. נטל סובייקטיבי כבד דווח על ידי אימהות ממשפחות השרויות במצוקה רב דוריות.

מסקנות והמלצות יישומיות הממצאים תרמו להבנת הצרכים הייחודים לאימהות, ומכאן לפיתוח תכניות התערבות פרטנית הממוקדות במתן מענה להשלכות הנטל האימהי, ולגיבוש מדיניות מקרו לאוכלוסייה הערבית. חשוב שיוצע לאימהות בו - זמנית מערך שירותים פורמאליים ובלתי פורמאליים, מסורתיים ומודרניים.

מוחמד  אגבארייה
מוחמד אגבארייה
Powered by Eventact EMS