תהליכים מקבילים של הורים ובוגריהם הצעירים לאור ההתמודדות עם ה-PTSD של הבוגרים הצעירים

נטע לבבי 1 פרופ' רחל דקל 1 תמר לביא 2
1בית הספר לעבודה סוציאלית, אוניברסיטת בר אילן, רמת גן
2ארגון נט"ל, תל אביב

רקע: הפרעת דחק הפוסט טראומטית, משפיעה על חייו של האדם ומקשה על תפקודו. פרט לאדם, מושפעת גם סביבתו המשפחתית ובעוד שההשלכות על בנות זוג נחקרו ההשלכות על ההורים של בוגרים צעירים כמעט ולא נחקרו.

מטרת המחקר: בחינת חווייתם של הורים, לבוגרים צעירים הסובלים ממצוקה פוסט טראומטית כתוצאה מאירועים ביטחוניים.

שיטה: איכותנית. ראיונות עם 7 אבות ו -7 אימהות המייצגים 8 משפחות.

ממצאים: מתקיימים תהליכים מקבילים בין התמודדות הבוגר הצעיר לבין ההתמודדות של הוריו במספר תחומים: 1.מתקיימים תסמיני מצוקה מקבילים בין ההורים לבוגריהם הצעירים 2.נמצאו קשיים דומים לאלו של הבוגרים הצעירים בתפקודים תעסוקתיים, חברתיים ומשפחתיים. 3.מתקיימת דיאלקטיקה דומה בין ההורים לבוגריהם הצעירים ברצון לחזור לתפקד מול הקושי בכך ובהסתרת המצוקה הפוסט טראומטית מול גילויו.

מסקנות והמלצות יישומיות: גם הבוגרים הצעירים וגם הוריהם חווים מצוקה ונראה כי המצוקה מועברת מהילדים להורים וכי ההורים חווים טראומטיזציה משנית. המחקר יכול לשמש כבסיס למחקרי המשך וכן, לתרום לפיתוח מענים טיפוליים שיסייעו להורים.

Powered by Eventact EMS