תסקיר נפגע עבירה

ולרי ברזנר valeryb@molsa.gov.il נועה נסים-רותם
משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, שירות המבחן למבוגרים, ת"א והמרכז

רציונל:
הצגת הסעיף בחוק המהווה את הבסיס החוקי להגשת תסקיר נפגע עבירה והרקע להחלת החוק - עריכת תסקיר נפגע עבירה מתבסס על סעיף 187 (ב) (ב1), לחוק סדר הדין הפלילי. בית המשפט, רשאי, לאחר שהרשיע את הנאשם בעבירות מין, אלימות חמורה, סחר בבני אדם, אלימות במשפחה והמתה ולפני מתן גזר הדין, להורות על עריכת תסקיר נפגע, לנפגע העבירה או לבני המשפחה בעבירות המתה.
מטרות:
- מטרת החוק: להציג בפני בית המשפט הערכת מצב הנפגע והנזקים שנגרמו לו בעקבות הפגיעה.
- מטרות נוספות: הבאת קולו של הנפגע בהליך הפלילי, הכרה בסבלו, העצמה, עיבוד הטראומה והפנייה לטיפול מתאים.
- כניסת שירות המבחן למבוגרים לתחום נפגעי העבירה והרחבת המומחיות בתחום זה.
- התייחסות להדגשים מיוחדים במפגש עם נפגעי עבירה.
שיטות:
• עריכת תסקיר כמסמך משפטי, המתייחס לסיפור חייו של הנפגע, לדינמיקה של הפגיעה, השלכות ונזקים אופייניים וכאלה שייחודיים לו. התסקיר נתמך על ידי ספרות מקצועית רלוונטית.
• התייחסות לנזקים בכל הרבדים והמישורים של החיים. דגש על כך שחווית הטראומה כתוצאה ממעשה פלילי, שונה מטראומות שנגרמו על ידי תאונות, מחלות...
• במידה ומדובר במקרה של המתה, והמנוח הותיר אחריו נפגעים רבים, עורך התסקיר, רשאי להפעיל שיקול דעת עם מי מבני המשפחה להיפגש. התיחסות לתמונת מצב ונזקים באופן שייחודי לכל אחד מהנפגעים כפרט וכמערכת משפחתית.
• לרוב מדובר במפגש אחד עם הנפגעים, לעיתים קרובות נערך בביתם, התערבות קצרת מועד, החשיבות של כניסה וסגירת המפגש.
• השפעת הפרסום הפגיעה ופרטי הנפגעים בתקשורת.
• התמודדות עם הסדרי טיעון בהעדר השפעה של הנפגע.
מסקנות:
• חהתמודדות עם קשיים שונים בהליך עריכת התסקיר ובקשר עם נפגעי עבירות.
• איתור וחיבור בין הנפגע לבין מסגרות הטיפול.

ולרי ברזנר
ולרי ברזנר
Powered by Eventact EMS