הפעלת מסגרות תעסוקה (מע"שים) - במפעלים תעשייתיים, חברות עסקיות וחברות לתועלת הציבור בידי משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים

דניאל כץ redikatz@gmail.com 1 יואב לף 2
1האגף לטיפול באדם עם מוגבלות שכלית התפתחותית, משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים, ירושלים
2מחקר, מכון ברוקדייל, ירושלים

בשנת 2013 פרסם האגף לטיפול באדם עם מש"ה מכרז שמטרתו להרחיב את האפשרויות התעסוקתיות לאנשים עם מש"ה, וזאת מעבר לשירות שניתן באמצעות הרשויות המקומיות, המע"ש.

האגף ביקש לתת מענה ברחבי הארץ, באזורים בהם לא קיים מענה תעסוקתי ו/או שלא קיים מענה קרוב ונדרשות הסעות בעלות גבוהה, או שמסגרת התעסוקה הקרובה מלאה , וכן במקומות בהן אפשרות הבחירה לאדם עם המוגבלות היא ללכת למע"ש אחד ויחיד.

בנוסף נערך האגף לקלוט אנשים מהמעונות היוצאים בימים אלה לשלוחות שיהפכו עם הזמן להוסטלים ודירות בקהילה וידרשו למענה תעסוקתי בקהילה.

לאור כל זאת יצא האגף למכרז במטרה להעסיק אנשים עם מש"ה הזקוקים למענה מוגן (מע"ש), במטרה לאתר מפעל תעשייתי או חברה עסקית או חברה לתועלת הציבור (גוף אחד או יותר) אשר יסכימו עקרונית ובכתב לשלב במפעל או בחברה אנשים עם מוגבלויות לתפקידים המתאימים לרצונותיהם לצורכיהם.

אוכלוסיית היעד

אנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית (פיגור שכלי) על פי ההגדרה בחוק הסעד (טיפול במפגרים) התשכ"ט - 1969 וכן אנשים עם מוגבלות המתאימים ברמת התפקוד למע"ש בלבד, מעל גיל 21, בהתאם להחלטת הרשות המפנה.

המתכונת היא מתכונת של מפעל מוגן אשר פועל בתוך השוק החופשי.

כעבור 3 שנים של הפעלה אנחנו מפרסמים מחקר ראשוני אשר מצביע על היתרונות הברורים של תעסוקה מוגנת בשוק חופשי ועל כך שיותר ויותר אנשים וקבוצות יוצאים לשוק החופשי ומשתלבים בו.

אנחנו נציג את התכנית, את האפשרויות הטמונות בה ואת ממצאי מחקר ההערכה שביצע מכון ברוקדייל בעבור המשרד. וכן נציג ממצאים הנוגעים לצעדים שיאפשרו את פיתוח התכנית והרחבתה.

דניאל כץ
דניאל כץ
Powered by Eventact EMS