עבודה פרטנית לשינוי חברתי? שילוב של פרקטיקת מדיניות ופרקטיקה פרטנית בהכשרת סטודנטים בעבודה סוציאלית מודעת-עוני

Shachar Timor-Shlevin stimorshlevin@gmail.com 1,2 פרופ' מיכל קרומר-נבו 1
1עבודה פרטנית לשינוי חברתי, אוניברסיטת בן גוריון בנגב, המחלקה לעבודה סוציאלית, באר שבע
2המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה, אוניברסיטת בר אילן, רמת גן

רציונל המושב:

מושב זה יציע התבוננות חדשה בחיבורים האפשריים בין הפרקטיקה הפרטנית ובין פרקטיקת המדיניות בעבודה הסוציאלית. זאת למול המצב הקיים בשדה ובאקדמיה, המאופיין ברובו בהפרדה וריחוק בין פרקטיקות אלו. התבוננות זו מבוססת על ניסיון חדשני בתכנית ההכשרה "עבודה פרטנית לשינוי חברתי", המכשירה סטודנטיות לעבודה סוציאלית מודעת-עוני.

נציג ראשית את ההקשר של ההפרדה והניתוק בין העבודה הפרטנית והקהילתית, ולאחר מכן את תכנית ההכשרה ואת ההתנסות שלנו, הן בעבודה פרטנית והן בפרקטיקת מדיניות, הפועלות על הבסיס הפרדיגמטי של עבודה סוציאלית מודעת-עוני. מתוך כך נציג את היתרונות והאתגרים העולים מתוך התנסות מחברת זו, נציע המשגה של פרקטיקת מדיניות מודעת-עוני, ונציג מספר שאלות נוספות למחשבה שעולות מתוך ניסיונות חיבור ראשוניים אלה.

יו"ר המושב:

פרופסור מיכל קרומר-נבו, המחלקה לעבודה סוציאלית, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

Shachar Timor-Shlevin
Shachar Timor-Shlevin
אוניברסיטת בן גוריון בנגב
Powered by Eventact EMS