תדריך לטיפול מיטבי בנפטר ומשפחתו, בצוות ובדיירים. (הנחיות להתנהלות לאחר פטירת דייר במסגרות דיור תומך, באגף לטיפול באדם עם מוגבלות שכלית התפתחותית (מש``ה)

marinay@molsa.gov.il
האגף לטיפול באדם עם מוגבלות שכלית התפתחותית, משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, ירושלים

לאחר מותו של דייר יש מקום להתייחס למספר תחומים שונים וחשובים, מטיפול באירוע פטירה, , ענייניים פרוצדורליים וכספיים, סידור והעברת המסמכים / מידע ועד לפגישות ושיחות , להעברת הבשורה המרה לבני המשפחה, התערבויות טיפוליות עם צוות ודיירים. ועל כן יש צורך בקביעת קווים מנחים ליצירת המשכיות ורצף טיפול בנפטר, במשפחתו, בדיירים האחרים במעון ובצוות.

גוף התקציר: מסירת בשורה מרה וליווי של אדם הניצב חסר אונים אל מול בשורה מרה כזו, הם תפקידים ייחודיים ומורכבים מאוד, המוטלים עלינו כאנשי מקצוע.

מסירת בשורה מרה מציבה בפני כלל העוסקים בה אתגר מקצועי ואנושי. במצבים אלה הם נדרשים להתמודד גם עם קשייהם- בנוסף לצרכי המטופלים. לאופן מסירת הבשורה המרה משמעות והשלכות על ההתמודדות מול הדייר ומשפחתו, בטווח המידי והארוך.

עובדים סוציאליים בצוותים הרב-מקצועיים שותפים בעבודתם היומיומית למסירת בשורה מרה למטופלים ולבני משפחותיהם. לעובד הסוציאלי, כחבר בצוות הרב-מקצועי במסגרות השונות, תפקיד חשוב, הן כשותף בתהליך ההכנה למסירת הבשורה המרה ולאחר קבלת הבשורה בליווי המשפחה, הדיירים והצוות המטפל, והן כגורם תומך ומסייע בשימור חוסנם ויכולת ההתמודדות עם אובדן.

מרינה יורובסקי
מרינה יורובסקי
Powered by Eventact EMS