שימוש בסרטונים ככלי טיפולי בעבודה עם אנשים מזדקנים עם מוגבלות שכלית התפתחותית

רונית גל-אתרוג galronit@gmail.com 1 שרון גנות 2 נעמי דהן 3 יערה הספל 4
1המחלקה לשירותים חברתיים, עיריית קרית אתא
2ניהול ידע ושותפויות, קרן שלם, בית דגן
3מחלקת השיקום, אגף הרווחה, עיריית חיפה
4אלווין ישראל, חיפה

בשנת 2011 בדקה החוקרת נירי דוד את חוויית ההזדקנות של נשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית מנקודת מבטן. במחקר האיכותני אשר נערך בחוג לגרונטולוגיה באוניברסיטת חיפה, "חוויית הזקנה בעיניהן של נשים מזדקנות עם מוגבלות שכלית התפתחותית", השתתפו 19 נשים בנות 50-64 שנים המאובחנות עם מוגבלות שכלית התפתחותית בתחום הקל-בינוני. ניתוח הנתונים הוביל ל-5 תֵמות מרכזיות שעלו בראיונות:

חשיבות העבודה, וחוסר רצון לפרוש;

הפחד להזדקן;

"לא נותנים לי לעשות את מה שאני רוצה";

חשיבות הזוגיות בגיל השלישי;

תפיסה עצמית חיובית.

בעקבות המחקר הפיקה קרן שלם בשיתוף האגף לטיפול באדם עם מוגבלות שכלית התפתחותית במשרד הרווחה והשירותים החברתיים 7 סרטונים המיועדים להנגיש את ממצאי המחקר ואת נושא הזִקנה כולו לאנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית. בסרטונים מצולמים ראיונות שערכה החוקרת עם חלק ממשתתפות המחקר, ודבריהן מובאים מפיהן ובמילותיהן. בשונה מבמחקר, בסרטונים משתתפים גם גברים בגיל הזִקנה.

הצפייה בסרטונים נועדה להעמיק את הדיון בנושא הזִקנה ולהנגיש את התחום לצופים. המטרה היא לספק לאנשים מזדקנים עם מוגבלות שכלית התפתחותית ידע ותמיכה, ולהקנות להם מיומנויות וכלים להסתגלות לתקופת חיים זו. הלמידה יכולה להיעשות בקבוצה, באמצעות אינטראקציה עם קבוצת השווים. במהלך הסרטונים מציגה החוקרת-המראיינת שאלות מנחות, ומנחה הקבוצה מתבקש לעצור את הצפייה בנקודה זו כדי לקיים דיון בנושא. כדי להפיק את המירב מהצפייה בסרטונים ומהתהליך כולו פורסם תדריך המיועד לאנשי הצוות אשר מנחים את המפגשים. כמובן שניתן להיעזר בכלי ייחודי זה גם בטיפול פרטני, בעת הצורך. מטרה נוספת לשימוש בסרטונים היא הרחבת הידע של אנשי צוות אשר עובדים במסגרות דיור ותעסוקה עם אנשים מזדקנים שלהם מוגבלות שכלית התפתחותית. הסרטונים מיועדים לתת מידע ולהנגיש את חוויית הזִקנה גם לבני המשפחות של אותם אנשים.

שתי רשויות מקומיות עשו השנה שימוש בסרטונים בעת הנחיית קבוצת אנשים מזדקנים עם מוגבלות שכלית התפתחותית: עיריית קרית אתא, בקבוצה שנפגשה במע"ש "שילובים" של חברת א.ד.נ.מ., ועיריית חיפה, בקבוצה שנפגשה במרכז הגמלאים של עמותת אלווין. על חוויותיהם של המשתתפים ושל המנחות, על גישות ההנחייה השונות ועל התובנות וההמלצות הנובעות מהמפגשים - תוכלו לשמוע בהרצאה זו.

רונית גל-אתרוג
רונית גל-אתרוג
Powered by Eventact EMS