עדות הילדים בבית משפט

ד"ר רונית צור 1 פרופ' אירית הרשקוביץ 2
1משרד הרווחה והשירותים החברתיים, השירות לחקירות ילדים וחקירות מיוחדות, תל אביב
2בית הספר לעבודה סוציאלית, אוניברסיטת חיפה

במסגרת הסימפוזיון הנוכחי יוצגו ממצאי מחקר אשר יספקו מענה לסוגייה אשר עוסקת בשאלת ההעדה של ילדים בבית משפט ובאופן בו ההעדה עשויה לקדם את רווחתם. במחקר השתתפו 184 ילדים נפגעי עבירות מין בישראל, בגילאי 5-15, כאשר 82 מהם העידו בבית המשפט ו102 מהם לא העידו והיוו את קבוצת ההשוואה. הממצא החשוב העולה מהמחקר הוא שילדים נפגעי עבירות מין שהעידו בבית המשפט בתנאי הגנה ותמיכה לא הראו ירידה בהסתגלות הפסיכולוגית בטווח הקצר (4.5 חודשים לאחר המשפט), ואף להיפך, הם הראו שיפור בהסתגלותם לאחר העדה. בעוד בקרב הילדים שלא העידו חלה בזמן המקביל הרעה בהסתגלות. בטווח הארוך (שנה וחצי עד שנתיים) לאחר ההעדה, ילדים בשתי הקבוצות הראו שיפור בהסתגלות. מהמחקר עולה כי רוב הילדים התמודדו היטב על דוכן העדים ולסוגיה זו רלוונטיות מרכזית בהבנת הממצאים. ממצאי המחקר עשויים לתרום לדיון מחודש בתפיסה הרווחת בארץ ובעולם לגבי העדתם של ילדים בבית המשפט והם מהווים כוח מניע לתהליכים לשינוי מדיניות שמקדם השירות לחקירות ילדים.

Powered by Eventact EMS