הקשר בין התעללות והזנחה בילדות, יחסי אחאים וחוללות עצמית בבגרות

נועה פריזיאן ד"ר כרמית כץ
בית הספר לעבודה סוציאלית ע"ש בוב שאפל, אוניברסיטת תל אביב

מרבית המחקרים בתחום ההתעללות וההזנחה בשנים האחרונות הוקדשו ללמידת השלכות התופעה. לצד נושא זה, הנושא של יחסי אחאות נחקר מעט ובעיקר בהקשר של מצבי חולי ובריאות. לפיכך, קיימת לקונה בידע ביחס לקשר בין התעללות והזנחה בילדות ובין יחסי אחאים, אותה המחקר הנוכחי מבקש למלא. המחקר מבקש לבחון גם האם אופי יחסי האחאים מתפקד כגורם מחסן המקדם את החוללות העצמית בבגרות, למרות דיווחים על התעללות והזנחה בילדות. הנתונים נאספו באמצעות שאלון לדיווח עצמי, במדגם נוחות. אוכלוסיית המחקר היא 1000 נשים וגברים בני 18 ומעלה, שחוו ושלא חוו התעללות והזנחה בילדותם. שאלון המחקר כולל שלוש סקאלות עיקריות הבודקות את המשתנים הכלולים במחקר: CTQ הבודק התעללות והזנחה, ASRQ הבודק יחסי אחאים, ו-NGSE הבודק חוללות עצמית. השאלון הופצץ בגרסה אינטרנטית ברשתות חברתיות שונות. ממצאי המחקר מצביעים על הרלוונטיות לעיסוק ביחסי אחים במסגרת הפרקטיקה, במסגרת קבלת החלטות של אנשי מקצוע והן בתהליכי מדיניות הנוגעים לילדים ובני נוער נפגעי התעללות והזנחה.

Powered by Eventact EMS