קשר בין הפרעת קשב להתנהגות א-סוציאלית

author.DisplayName
בי"ס עבודה סוציאלית, אוניברסיטה העברית, ירושלים

המחקר בהנחיית פרו` מונא חורי מבי"ס לעבודה סוציאלית אונ` העברית וד"ר יהודה פולק בי"ס לחינוך האונ` העברית

הפרעת קשב וריכוז משפיעה על מגוון תפקודים הנחוצים לרווחתו הנפשית של הפרט בין היתר ביחס להשתלבותו בחברה. ההפרעה משפיעה על יכולת או רצון לעמידה בכללי התנהגות מקובלים והיא מקושרת עם נטייה לעצמאות ועם איתגור מיומנויות קבלת סמכות וכן השתלבות במערכות שונות, כגון מסגרות חינוך ותעסוקה.

בהמשך לאמור, נמצא כי בקרב עוברי חוק קיימת שכיחות גבוהה של אנשים עם הפרעת קשב בהשוואה לשכיחותם בשאר האוכלוסייה. קיים מעט מחקר על נושא זה בישראל, מעט מאוד מחקר על נוער וכמעט שלא קיים מחקר על החברה החרדית בהקשר זה.

המחקר הנוכחי יבדוק קשרים בין רמת תסמיני ההפרעה לבין עמידה בכללי התנהגות הנובעים ממערכות נורמטיביות שונות (מוסכמות חברתיות, כללי חוק, נוהגים דתיים). כן תיבחן מידת השפעת הקשר של הנשאלים עם הורים/משפחה על הקשר בין הפרעת הקשב לעמידה בכללי התנהגות. נדגמו כ-800 משיבים – מרביתם חרדים - שענו על שאלון אינטרנטי אנונימי שהופץ במהלך חודש 05/17 ברשתות חברתיות שונות. בימים אלו אנו מסיימים איסוף הנתונים ואשמח לשלוח תוצאות ראשוניות בשבועות הקרובים באם יש בכך צורך בשלב זה.

Powered by Eventact EMS