עבודה פרטנית לשינוי חברתי? שילוב של פרקטיקת מדיניות ופרקטיקה פרטנית בהכשרת סטודנטים בעבודה סוציאלית מודעת-עוני

author.DisplayName
עו"ס, אוניברסיטת בן גוריון, באר שבע

יו"ר המושב:

פרופסור מיכל קרומר-נבו, המחלקה לעבודה סוציאלית, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

רציונל המושב:

מושב זה יציע התבוננות חדשה בחיבורים האפשריים בין הפרקטיקה הפרטנית ובין פרקטיקת המדיניות בעבודה הסוציאלית. זאת למול המצב הקיים בשדה ובאקדמיה, המאופיין ברובו בהפרדה וריחוק בין פרקטיקות אלו. התבוננות זו מבוססת על ניסיון חדשני בתכנית ההכשרה "עבודה פרטנית לשינוי חברתי", המכשירה סטודנטיות לעבודה סוציאלית מודעת-עוני.

נציג ראשית את ההקשר של ההפרדה והניתוק בין העבודה הפרטנית והקהילתית, ולאחר מכן את תכנית ההכשרה ואת ההתנסות שלנו, הן בעבודה פרטנית והן בפרקטיקת מדיניות, הפועלות על הבסיס הפרדיגמטי של עבודה סוציאלית מודעת-עוני. מתוך כך נציג את היתרונות והאתגרים העולים מתוך התנסות מחברת זו, נציע המשגה של פרקטיקת מדיניות מודעת-עוני, ונציג מספר שאלות נוספות למחשבה שעולות מתוך ניסיונות חיבור ראשוניים אלה.

המושב יכלול ארבע הרצאות, המפורטות בהמשך.

מיכל קרומר-נבו
מיכל קרומר-נבו
Powered by Eventact EMS