סימפוזיון בנושא: גברים ישראלים המשלמים עבור מין (1 מתוך 5)

עינת פלד einatp@post.tau.ac.il גיא שילה
סי"ס לעבודה סוציאלית ע"ש בוב שאפל, אוניברסיטת תל אביב, תל אביב

בשנים האחרונות אנו עדים להתפתחות ניכרת בדיון הציבורי והמקצועי בנושא הזנות. נראה כי בכל הקשור לעבודה סוציאלית, המוקד עד כה היה בפיתוח ההתערבויות עם קרבנות הזנות ואין כמעט התייחסות לגברים המשלמים עבור מין. המחקר על לקוחות זנות מצומצם אולם הולך ומתפתח, והוא משקף את התפיסה החברתית הדואלית לגביהם. מחד, מחקרים מצביעים על כך שאין מאפיינים ייחודיים ללקוחות זנות, וכי תשלום עבור מין היא התנהגות הנחשבת נורמטיבית בחברה הפטריארכלית. מאידך, יש המדגישים את המאפיינים הפתולוגיים של תשלום עבור מין, ורואים התנהגות זו כלא נורמטיבית ואף כאלימה. סימפוזיון זה יציג מספר מחקרים חלוציים, כמותיים ואיכותניים, שנעשו על גברים המשלמים עבור מין בישראל. בהרצאה הכפולה הראשונה יוצגו ממצאי מחקר כמותי שבחן תפיסות של גברים אודות תשלום עבור מין, והבדלים בין גברים שמשלמים עבור מין לכאלו שלא. שתי ההרצאות הנוספות, יציגו ממצאי מחקרים איכותניים שבחנו את חוויותיהם של גברים ישראלים ששילמו עבור מין כחלק מתיירות, ותפיסות של גברים המשלמים עבור מין ביחס לחוק הפללת לקוחות.

עינת פלד
עינת פלד
אוניברסיטת תל אביב
Powered by Eventact EMS