ניהול מידע וידע עבור מערך עירוני למיצוי זכויות

רינת סלם 2 שרית ליפקין וולף 1
1המחלקה לעבודה קהילתית ומשאבי קהילה, המינהל לשירותי קהילה בעיריית ירושלים
2המחלקה לתכנון מחקר ופיתוח, המינהל לשירותי קהילה בעיריית ירושלים

רקע:

מחקרים מראים כי קים פער שלילי בין מספר משקי הבית הזכאים להטבות מטעם מוסדות המדינה ובין מימושן בפועל, בפרט נוכח הפער באוכלוסיות מוחלשות ומודרות. לאור זאת ועל רקע תהליכי מדיניות לצמצום/הפחתת קצבאות ומניעת ניצול לרעה של מערכת הביטחון הסוציאלי הוקמו בתחילת שנות ה2000 מרכזי מיצוי זכויות בירושלים.

במינהל לשירותי קהילה קיים מערך עירוני למיצוי זכויות פועל במתכונת של מתנדבים נותני שירות ומנהל מקצועי עו"ס. מערך זה כולל 18 יחידות, ו-100 מתנדבים, הנותנים מענה לתושבי ירושלים למיצוי זכויות. (בשנה האחרונה ניתן שירות לכ-7000 תושבים)יחידות השירות פרוסות בעיר ונותנות שירות גאוגרפי ופונקציונלי.

רציונל:

בשנה האחרונה זוהה צורך בקידום ניהול ידע במיצוי הזכויות. הידע הצבור כיום אצל אנשי השטח במיצוי זכויות, כמעט שאינו כתוב ומתועד. הדבר בעייתי בהיבטים של נגישות לידע הקיים, ושימורו ובהיבטים של שיתוף ידע לנוכח פיזורם הגיאוגרפי הנרחב של המרכזים והעדר תקשורת שוטפת בין המתנדבים. עבודת המטה במינהל זיהתה שמציאות מורכבת זו מזמנת מצבים של חוסר יעילות.

מטרות

שיפור וייעול עבודת המתנדבים במרכזי הזכויות:

  • מידע נגיש ומהימן לתכנים עיקריים אליהם נדרש המתנדב
  • שיתוף ידע בין מתנדבי המרכזים בעיר

שיטות:

  • איפיון צרכים-בתהליך שיטתי ומעמיק (ראיונות וסקר)
  • גיבוש פתרון-תוך בחינת חלופות
  • תוכן ויישום
  • הטמעה

תהליך העבודה הובל ע"י סטודנטית לניהול מידע וידע (מאוניברסיטת חיפה) ולווה ע"י מנהלת מערך ניהול הידע במינהל קהילה ומנהלת יחידה עירונית למיצוי זכויות. תוצר התהליך הוא פלטפורמה טכנולוגית בסביבת עבודה משותפת, לניהול מידע וידע עבור מערך עירוני מיצוי זכויות. משוב שמתקבל מהשטח נותן אינדיקציה כי הפתרון יעיל, נוח ועונה על צרכי המשתמשים.

מסקנות והמלצות יישומיות:

  • ניהול הידע כתומך בליבת העשייה המקצועית
  • מתודולוגיית העבודה בניהול הידע מהווה כלי לשיפור וייעול תהליכי העבודה
  • יש לדבר בכמה שפות בפרויקט מסוג זה: שפת העבודה הסוציאלית ושפה ניתוח תהליכים והטכנולוגיה.

Powered by Eventact EMS