שילוב "עמיתים מומחים", מתמודדים בעלי ידע מניסיון חיים אישי, כעובדים ביחידות שונות במערך הטיפולי במרכזים לבריאות הנפש באר-שבע ומזור

רחלי כרמלי 1 לינור רכב linor.z@gmail.com 1 עדי נעמן 2 מימון פינטו 3,4
1השירות לעבודה סוציאלית, המרכז לבריאות הנפש, באר שבע
2אגף בריאות הנפש, משרד הבריאות, ירושלים
3עמותת צרכנים בבריאות הנפש, עמותת לשמ"ה, ירושלים
4עמיתים מומחים, המרכז לבריאות הנפש, באר שבע

רקע ורציונל לפרויקט:
שילוב "עמיתים מומחים" ביחידות השונות של מערך בריאות הנפש נפוץ בעולם המערבי. בישראל משולבים במערך השיקום בברה"ן מתמודדים כצרכנים נותני שירות מזה כעשור. עד היום כמעט ולא קיים ניסיון בארץ ובעולם של שילוב מתמודדים במערך הטיפולי – אשפוזי.
תכנית ניסיונית וחדשנית יצאה לדרך בשנת 2014 בשיתוף הקרן למפעלים מיוחדים בביטוח לאומי, משרד הבריאות אגף בריאות הנפש ואגף השיקום, המרכזים לבריאות הנפש באר שבע ומזור, עמותת לשמ"ה, עמותת צרכנים, ויוזמה דרך הלב, שמטרתה לפעול לשילוב מתמודדים עם מגבלה פסיכיאטרית, כחלק אינטגרלי מצוותי בית החולים, בתפקיד ייעודי המכונה "עמית מומחה". העמית המומחה משתמש בידע מניסיון אותו צבר במהלך ההתמודדות שלו והוא מהווה מודל להחלמה עבור משפחות מתמודדים וצוותים. בנוסף, פותחה הכשרה ייעודית לעמית מומחה.
מטרות הפרויקט:
• שיפור הסתגלות והיענות מתמודדים ובני משפחותיהם על כל רצף הטיפול והשיקום.
• שינוי עמדות ותפיסות הצוותים תוך התאמת השירותים לצרכים האישיים של המתמודד
• העצמת העמיתים והענקת משמעות לידע מניסיון חיים. הגברת הביטחון ותחושת המסוגלות העצמית.
מהלך ההתערבות:
נבנתה תכנית מקיפה בת שלושה שלבים – שלב הערכות, שלב הכנה ושלב ביצוע בו נקלטו והחלו לפעול עמיתים מומחים בשלוש מחלקות בשני בתי החולים. תפקידי העמיתים הוגדרו בהתאם למאפייני המחלקה והם פועלים באופן פרטני וקבוצתי ובאים במגע עם מאות מטופלים ומשפחות.
ממצאים והטמעת התכנית -
הפרויקט מלווה בוועדות היגוי ובמחקר, ודוחות הביניים כללו נתונים משמעותיים על שינוי עמדות של אנשי צוות, שיפור בחוויית מקבלי השירות ומשפחותיהם וחווית העמיתים מומחים. ניכר שיפור באיכות הטיפול ונעשית המשגה ודיוק של תפקיד העמית.
במקביל מקדם משרד הבריאות מהלך להרחבת והטמעת המודל במרכזים נוספים.
בהרצאה נתאר את ההישגים והאתגרים וכן את המרכזיות של השירותים לעבודה סוציאלית כמובילי התהליך.

Powered by Eventact EMS