דחק בקרב הורים למתבגרים עם לקות שמיעה – קשר למשתנים הוריים ואיכות דיבור של ילדם

author.DisplayName
אגף השיקום/מינהל מוגבלויות, משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, ירושלים

רקע
דחק משפחתי קשור להסתגלות משפחות למוגבלות של ילדם. ממצאי מחקרים אודות דחק במשפחות לילדים עם לקות שמיעה אינם חד-משמעיים. ישנם מחקרים המצביעים על דחק משמעותי במשפחות לילדים עם לקות שמיעה, בעוד שמחקרים אחרים הצביעו על כך שהורים לילדים עם לקות שמיעה אינם חווים דחק רב יותר בהשוואה להורים לילדים שומעים. מרבית המחקרים חקרו דחק בקרב הורים לילדים צעירים, ולא בקרב הורים למתבגרים. זאת למרות שנמצא שהורים לילדים עם לקות שמיעה חווים דחק רב יותר דווקא ככל שילדם גדל. ייתכן שניתן לייחס זאת לכך שעם העלייה בגיל השונות של הילד וקשייו נעשים יותר ויותר בולטים.
חוקרים מציינים מספר משתנים המשפיעים על דחק במשפחות לילדים עם לקות שמיעה. משתנים אלה כוללים משתנים הקשורים להורים עצמם ומשתנים הקשורים בילד. עם המשתנים הקשורים בהורים שנמצאו כמנבאי דחק נמנים משאבים כספיים, תמיכה חברתית, ורמת השכלה. משתנה הקשור בילדים שנמצא כמנבא דחק הוא יכולת שפתית של הילד. טרם נחקר הקשר בין כל המשתנים האלה, בעיקר במדידת דחק בקרב הורים למתבגרים עם לקות שמיעה.
מטרת ושיטת המחקר
מטרת המחקר הייתה לבדוק קשר בין דחק הורי של הורים למתבגרים עם לקות שמיעה למשתנים הקשורים בהורה ובילד.
ממצאים
נמצא קשר מובהק בין דחק נמוך להשכלת גבוהה של ההורים ואיכות דיבור טובה של הילדים.
נמצאו הבדלים בדחק הורי על פי רמות ההכנסה: לבעלי הכנסה נמוכה דחק גבוה יותר בהשוואה לבעלי הכנסה בינונית-גבוהה.
מסקנות והמלצות יישומיות
נתונים אישיים של ההורים וילדיהם קשורים ברמות הדחק שהורים למתבגרים עם לקות שמיעה חווים. יש להמשיך ולתמוך בהורים לילדים עם לקות שמיעה גם כאשר הילדים מתבגרים, בעיקר כאשר רמות ההכנסה וההשכלה של ההורים נמוכות.

Ester Goldblat
Ester Goldblat
Powered by Eventact EMS