טנגו בשלושה - יחסים סמויים במערכת ההדרכה

ד"ר שרה חזן
עבודה סוציאלית, אוניברסיטת בר אילן, רמת גן

רקע - ההדרכה מוכרת במקצועות העזרה כאחת הדרכים המרכזיות להוראה והנחלה של המקצוע וכגורם מכריע בהתפתחות מקצועית של עובדים. מחקרים בתחום ההדרכה הראו כי המשתנה הקריטי להצלחת ההדרכה הוא איכות מערכת היחסים בין המדריך למודרך. מערכת יחסים זאת מתנהלת ברבדים שונים שחלקם גלוי ומודע ובצדם רבדים בלתי מודעים של העברות והעברות נגדיות.
מערכת היחסים הטיפולית מאופיינת כמערכת של שניים (דיאדה), ולעומתה מערכת היחסים ההדרכתית מאופיינת בכך שיש בה שלושה משתתפים לפחות: המדריך, המודרך-המטפל והמטופל (טריאדה). בנוסף לראיית הדיאדה כמערכת בסיסית התפתחה הבנה כי גם הטריאדה היא מערכת בסיסית: ויניקוט ולאקאן מציגים את הטריאדה שבה לאב תפקיד כמחזיק את הדיאדה אם- תינוק. בתיאוריה שפיתח בואן נמצא טריאדות במערכת המשפחתית.
טריאדות מאופיינות בקיומה של "גיאומטריה חברתית" שלפיה, שניים ממרכיבי המשולש ייטו ליצור קואליציה מולל השלישי. הקואליציות נועדו להביא לחלוקה מחדש של כוח ומאופיינות במעבר של כוח לתוך חולשה ולהפך. הקואליציה מאופיינת בכך ששני חברים במערכת דנים בינם לבין עצמם על החבר השלישי. סיטואציה זו מאפיינת את ההדרכה שבה המדריך והמודרך משוחחים על השלישי, המטופל. ההנחה השגורה היא כי במערכת זו המטופל הוא החלש ביותר והמדריך החזק ביותר. אולם, חשוב להדגיש כי זו אינה חלוקת הכוח הבלעדית ולמעשה קיימים שישה תסריטים אפשריים במערכת.
מטרות-
הנחות היסוד בסדנה:
1. טריאדות הן בלתי נמנעות בהדרכה ולכן חשוב להכירן ולהבין את השפעתן.
2. הבנת הטריאדה במערכת ההדרכה תסייע למדריך לפתור מצבי קושי ותקיעות.
הסדנה מיועדת למדריכים ומכוונת לפתח את יכולתם לניתוח המערכת בה הם שותפים, לפענח את הכוחות הפועלים בה, ולהציע דרכים להתערבות. הסדנה היא חווייתית והמשתתפים בה יוזמנו להציג מצבי תקיעות בהדרכה.

Powered by Eventact EMS