מומחיות בעבודה סוציאלית - תמונת מצב 2017

author.DisplayName
האגף למחקר תכנון והכשרה, משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים, ירושלים

השנים 2016 – 2017 היו שנים של מפנה בנושא המעמד הפרופסיונלי של עובדים סוציאליים בישראל. בחודש ספטמבר 2016 נכנס לתוקף הסכם שכר המסדיר את ההכרה במומחים בתחום העבודה הסוציאלית ונושא המומחיות עבר מטיפול האיגוד לעו"ס ומועצת העבודה הסוציאלית לאחריות ישירה של משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים בהובלת מנהל האגף מר קותי צבע וד"ר גילה לאור.
העבודה הסוציאלית מתרחבת בהתמדה לתחומים חדשים. הגידול במגוון זירות הפעולה של העובדים הסוציאליים, הידע שנאסף מעבודה עם אוכלוסיות שונות והשינויים הנרחבים בחקיקה יצרו תמורות שחוללו שינויים בתחומי הלמידה וההכשרה, אלו הובילו להבניה הדרגתית של תחומי פרקטיקה המאופיינים באוכלוסיות יעד, בדרכי התערבות ובמערך שירותים ומסגרות פעולה ייחודיים. חלק מתחומי העיסוק, 9 במספר, הוכרו כתחומי מומחיות.
בהרצאה נסקור את השינויים וההתפתחויות שחלו בשנה האחרונה וניתן תמונת מצב עדכנית על נושא זה, שהנו בעל משמעות רבה להתפתחות הקריירה של רבים מאיתנו.
נדון במטרות של קידום המומחיות בעבודה סוציאלית בישראל, נגדיר מיהו "מומחה בעו"ס" ומהו "תחום מומחיות". נציג את התנאים להכרה במומחיות כולל השינויים בדרישות להכרה במומחיות, שינויים הנותנים דגש רב יותר לניסיון המעשי ולתהליכי פיתוח ידע .
כחלק מהיערכות גובשו 9 צוותי עבודה על פי התחומים השונים. בכל צוות עמד מומחה לנושא. נתאר את תהליך העבודה של צוותי כתיבה שעדכנו מחדש את מסמכי המומחיות לרבות ההתפתחויות והשינויים שחלו בתחום, סקירת ספרות עדכנית , מקומות הכשרה ועוד.
בנוסף, נשתף במספר סוגיות העולות מהנושא: * מה קורה עם נושאי תוכן שקשורים ליותר מתחום מומחיות אחד. לדוג` – תחום האימוץ. האם לשייכו לתחום "משפחה" או לתחום "ילד ונוער"? * פיתוח תחומי מומחיות חדשים - ניהול בעו"ס ועו"ס אינטרדיסיפלינארית.

אפרת הרמל סער
אפרת הרמל סער
Powered by Eventact EMS