מפתחות תקינה בביה"ח בשירותי בריאות כללית- מהלך משנה מציאות

author.DisplayName
צוות מנהלות ביה"ח, שירותי בריאות כללית, תל אביב

רקע
פיתוח מפתחות תקינה החלו ב -2009 בעקבות החלטת דירקטוריון, לאחר דו"ח מבקר הכללית על אי שוויון בהקצאת עו"ס בביה"ח השונים. המהלך קשור לאקרדיטציה- מתן תו תקן איכות בביה"ח.
השירות לעבודה סוציאלית בבתי החולים פועל על פי חוק בריאות ממלכתי (1994).
מטרות
1. בניית מודל לקביעת תקני כוח אדם לעבודה סוציאלית לכל בית חולים, הן במערך האשפוז והן במערך האמבולטורי, תוך בחינת פערים בין התקן הקיים לתקינה הנדרשת.
2. פיתוח כלי ניהולי המאפשר הקצאה יעילה של כוח אדם תוך שמירה על איכות הטיפול
ורמת השירות למטופל.
3. סטנדרטיזציה בתקינת כוח אדם בתחום עבודה סוציאלית בבתי חולים.
שיטה
1. נבחרה חברה המתמחה בבניית מפתחות תקינה- א.ש.ד.
2. ההליך נמשך 11 חודשים ושתף כל העו"ס בביה"ח, בהבנת תהליכים ,בהמצאת נתונים וחשיבה משותפת.
3. נבנו 5 מערכי תקינה עפ"י משך האישפוז ואופי פעילות העו"ס. [קצר- עד 5 ימי אשפוז. בינוני- בין 5 ל- 10 ימי אשפוז. ארוך- אשפוז מעל 10 ימים.אמבולטורי- יחידות לטיפול אמבולטורי ממושך
בריאות הנפש- יחידות אשפוז מלא ואשפוז יום ויחידות אמבולטוריות.
ממצאים מוצגים בטבלה להלן:
נבנתה נוסחת תקינה [תוצג בהרצאה]. להדגיש כי החלופות נבנו על פי אחוז המאושפזים/מטופלים בהם תטפל העו"ס ביחידה.

התקבלה החלטת סמנכ"ל חטיבת ביה"ח לבחור בחלופה A בשלב ראשון. המודל מאפשר מעבר מחלופה לחלופה ולהוסיף חלופות נוספות.
מסקנות
1. שימוש מושכל במערכות מידע ממוחשבות מאפשר מהלך משנה מצב חשוב זה.
2. בתנאים לא קלים עו"ס ביה"ח הקפידו שנים לערוך רישום פעילויותיהן, בטרם הוכנסו גיליונות טיפול ממוחשבים.
3. ש"פ של כל המנהלות וכל העו"ס בביה"ח שהשתתפו בהליך ארוך מניב תוצאות בעלות משמעות.
4. מפתחות התקינה מהוות תשתית חשובה וברת קימא לפיתוח השירות לע"ס בריאותית.
המלצות יישומיות
1. לציין כי השירות לע"ס בכללית הוא ארגון הרווחה היחיד בעולם שיש לו מפתחות תקינה [עפ"י סקר ספרות נרחב שנעשה].
2. מומלץ ששירותי רווחה אחרים יעשו מאמץ דומה אך אפשרי.

חנה חני שליט
חנה חני שליט
Powered by Eventact EMS