הכשרת מאבחנים ומטפלים בעברייני מין ומיניות - זיהוי עמדות חשיבתיות ורגשיות סביב מיניות

ד"ר טלי בוסתנאי
החוג לעבודה סוציאלית, מכללת צפת
עבודה סוציאלית, משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים - בית הספר המרכזי להכשרת עובדים לשירותי הרווחה, תל אביב

תוכניות הכשרה לאבחון וטיפול בעברייני מין, שמות דגש על ידע בנושאים של חוק ואתיקה, תיאוריות המסבירות התנהגות מינית סוטה, סיווגים של עברייני וסוטי מין, כלים להערכת מסוכנות וגישות טיפול. אולם, עמדותיהם החשיבתיות והרגשיות של אנשי הטיפול סביב מיניות ומיניות סוטה, בתהליך ההכשרה, אינן מקבלות התייחסות מספקת, וקיים מחסור בכלים המעודדים התבוננות רפלקטיבית אודותיהן. זיהוי עמדות אלה הנו חיוני למי שמטפלים בעברייני מין ודורשים עיבוד על מנת שלא ישמשו לרועץ בתהליך האבחון, ההערכה והטיפול.
מטרת ההרצאה הנה לתאר את תוכנית ההכשרה המתקיימת בביה"ס המרכזי לעובדים בשירותים חברתיים של משרד הרווחה, בה מתעמתים המשתתפים עם תפיסות סביב מיניות אשר הועברו אליהם מהמשפחה, מהחברים ומהסביבה, ועם המחסומים שלהם מפני ניהול שיח פתוח וישיר על מיניות עם עברייני המין המופנים אליהם, המערב תכנים מיניים בוטים וסוטים.
בהרצאה יוצג שאלון המהווה אמצעי לזיהוי המסרים הללו, המועבר למשתתפים בתחילת תוכנית ההכשרה ועל בסיסו מקיימים שיח קבוצתי רפלקטיבי וביקורתי, ויוצגו ממצאים מניתוח 50 שאלונים אלה. ההצגה תסתיים בהדגשת חשיבות קבוצות ההדרכה, המתקיימות כחלק מתוכנית ההכשרה, כמרחב בטוח להגברת המודעות להשפעת העמדות הרגשיות והחשיבתיות של המטפל על תהליך ההערכה והטיפול בעבריין המין, ולרכישת הידע ומיומנויות אבחון וטיפול כמגבירות קומפטנטיות.

Powered by Eventact EMS