הקשבה לאבות בדואים לילדים עם מוגבלות תקשורתית (אוטיזם)

ד"ר איריס מנור-בנימיני
חוג לחינוך מיוחד, אוניברסיטת חיפה

רקע- התנסותם של הורים לילדים עם אוטיזם נחקרה רבות בעולם, בעיקר מנקודת המבט של האימהות במערב. מחקרים על התנסותם של אבות, הם מעטים ומחקרים על אבות במזרח התיכון הם נדירים.
מטרות ושיטת המחקר- מטרתו של מחקר זה היתה לתת מענה לפער הקיים בספרות , תוך ניסיון להבין את התנסותם של אבות המגדלים ילד עם אוטיזם בקהילה הבדואית בנגב. במחקר השתתפו 19 אבות לילדים בגילאי 6-15 עם אוטיזם החיים ביישובי קבע ובפזורה הבדואית בנגב, האבות השתתפו בראיון אתנוגראפי חצי מובנה שמטרתו היתה לבחון את התנסותם בגידול ילד עם אוטיזם בקהילה הבדואית.
ממצאים- ממצאי המחקר חשפו שתי תמות מרכזיות המייצגות את התנסותם של האבות: א) אתגרים אתם מתמודדים אבות בדואים לילדים עם אוטיזם , תמה זו כוללת את הקטגוריות הבאות: מיעוט מידע על אוטיזם , חיפוש מידע על ידי האבות, שירותי תמיכה שאינם מתאימים שפתית, והעדר נגישות לשירותי תמיכה. ב) הבניה סוציו-דמוגראפית כמו גם מאפיינים תרבותיים המבנים את ההתנסות של אבות. תמה זו כוללת את הקטגוריות הבאות: קשיים בקבלת החלטות כראש המשפחה, בושה, סטיגמה ותמיכה חברתית. ממצאים אלו משקפים את ההתנסות המורכבת שחווים האבות בגידול ילדם בקהילה הבדואית.
המלצות- ממצאי המחקר מאפשרים להציג המלצות עבור עובדים סוציאליים לעבודה ומתן שירותי תמיכה מבוססי תרבות עבור אבות המגדלים ילד בקהילה זו כמו גם בקהילות מסורתיות אחרות.
בכנס אני מבקשת להציג את הרציונל למחקר, מטרותיו ממצאיו ובעיקר את ההמלצות העולות ממחקר זה עבור עובדים סוציאליים העובדים עם משפחות בקהילה הבדואית ובקהילות מסורתיות נוספות.

Powered by Eventact EMS