העוצמה שבייחודיות- קבוצה טיפולית של צעירים עוברי חוק ממשפחות יוצאי אתיופיה

kassahunm@molsa.gov.il
שירות מבחן למבוגרים, משרד העבודה, הרווחה והשירותיים החברתיים, נתניה

לשירות המבחן מופנים צעירים רבים ממשפחות יוצאי אתיופיה, אשר מעורבים בעבירות שונות. במהלך האבחון בלטה חוויית קיפוח והדרה בבואם במגע עם גורמי ממסד. על רקע התרשמותנו כי חלק מסוים של הצעירים לא מצליחים להשתלב בקבוצות בשירותנו וממשיכים להסתבך עם החוק, ראינו צורך בהקמה קבוצה ייעודית נפרדת לצעירים אלו בטווח הגילאים 18-30. ובהנחיית קצין מבחן בן העידה.
בהקמת הקבוצה היינו ערים לכך שהשתתפות בקבוצה כזו עשויה לעורר התנגדות ותסכול מההפרדה על רקע מוצאם, כאשר תחושות אלו מקבלות משנה תוקף בשל תחושת הניכור שחווים ביומיום. לפיכך, בבואנו לראיין מועמדים לקבוצה החלטנו לשתף אותם במידע לגבי מגוון הקבוצות שקיימות בשירות המבחן ולאפשר בחירה להשתלב בכל קבוצה טיפולית שהיא.
הקבוצה הוקמה לראשונה בשנת 2014, כפיילוט במטרה להבין נחיצות קבוצה זו כמו גם ללמוד מקרוב על התכנים המשמעותיים בה. לאחר התרשמותנו כי קיימת חשיבות להמשיך קבוצה ייעודית זו, החלטנו לקיים קבוצה זו כקבוצת "רכבת" בנתניה החל מתחילת שנת 2015.
הקבוצה עוסקת בזהות, משפחת מוצא, משברי קליטה וההשפעות על הצעירים במערך המשפחתי, מודלים שונים של תהליכי הגירה המאפשרים נרמול, נושא האלכוהול ועבריינות לצד תעסוקה והשתלבות בחברה מתוך תחושת שייכות וגאווה בתרבות המוצא.
משתתפי הקבוצה דיווחו לאחר סיום הטיפול בהם כי הקבוצה סייעה להם ליצור שיח פתוח ואמפתי עם בני משפחתם וניכר כי הזהות שלהם מדוברת ואינם מתביישים בה. בנוסף, ניכר כי השתלבותם בחברה השתפרה, הבנתם לגבי מערכות ממסדיות והכוונה לטיפול ושיקום לו זקוקים.
בהרצאה אספר על מבנה הקבוצה וייחודיות האוכלוסייה, תוך דגש על תהליכים שאפשרו העצמה, צמצום תחושת ההדרה, שילוב בחברה ומניעת התנהגות פלילית חוזרת.

קסהון  מלקו
קסהון מלקו
Powered by Eventact EMS