שיפור איכות הטיפול בהתאמה תרבותית

ישי קום קרן זמיר אלונית טל דבורה שקד אסנת קרני מירה הורוביץ mira_h@meuhedet.co.il
השרות לעבודה סוציאלית, מאוחדת, תל אביב

החברה הישראלית מורכבת ממגוון רחב של תרבויות השונות זו מזו בתחומים כמו: אמונות, תפיסות בריאות, מנהגים ויכולת להשיג שירותי בריאות. חוק בריאות ממלכתי קובע כי כל אזרח במדינת ישראל זכאי לשירותי בריאות באופן אוניברסלי. טיפול רפואי שאינו מותאם לתרבותו ולשפתו של המטופל מביא לטעויות באבחון, הבדלים בהתאמת הטיפול, פגיעה באיכות הטיפול ויותר אשפוזים חוזרים (אברבוך, 2012).
צמצום אי השוויון בבריאות בישראל הוגדר כיעד אסטרטגי על ידי משרד הבריאות. חוזר מנכ"ל בנושא זה התווה נורמות למערכת הבריאות בכל הקשור להנגשה של שירותי בריאות. מטרת הנוהל הינה לגשר על חסמים תרבותיים ולשוניים, לשיפור איכות הטיפול וההיענות אליו.
מאוחדת בחרה להתמקד במספר תחומים עיקריים:

1. העלאת מודעות והכשרות בכשירות תרבותית לצוותים הרפואיים.

2. הנגשה שפתית באמצעות שימוש במוקד תרגום טלפוני ומגשר שפתי.

3. טיפול מותאם תרבות במרפאות ראשוניות ומקצועיות, באופן פרטני וקבוצתי.

בסימפוזיון נציג עבודות המביאות לידי ביטוי את הפעילות המגוונת שהתבצעה בקרב הצוותים בשנים האחרונות.

........................................................................................................................................................................

נושאי ארבעת ההרצאות:( התקצירים נשלחו בנפרד)

1. הכשרת עובדים במאוחדת בנושא כשירות תרבותית

2. במאוחדת מדברים בשפת המטופל

3. התאמה תרבותית כאמצעי להגברת היענות טיפולית בקרב חולי סוכרת במאוחדת

4. הנגשה שפתית ותרבותית במאוחדת לילדי עובדים זרים

Powered by Eventact EMS