הכשרת אנשי מקצוע וכינוס פורום- עבודה עם אוכלוסיית יוצאי אתיופיה

anatah@br7.org.il זהר אשד
עיריית באר שבע אגף הרווחה והשירותים החברתיים, המחלקה לעבודה סוציאלית קהילתית, פרויקט PACT – עיריית באר שבע אגף הרווחה והשירותים החברתיים

רציונל:
בקרב העו"סים אשר עובדים עם אוכלוסיית יוצאי אתיופיה, עלה צורך ברכישת כלים וידע רלוונטי בדבר מאפייניה הייחודיים של האוכלוסייה, מידע אשר יאפשר להם עבודה מיטיבה ואיכותית יותר.
כמו כן עלה הצורך בהבנה והיכרות מעמיקה עם השירותים הניתנים לעולים במרכזי הקליטה והתהליך אותו עוברים לקראת יציאתם מהמרכז, ונראה כי קיימת אי בהירות סביב נושא זה.
עוד מצאנו כי, קיים צורך במתן ידע ובשיח מקצועי בין אנשי הצוות, וכי יש בכוחו לחזק את העובד וכן להעניק כלים ההולמים את הצרכים בשטח.
ימי העיון מתבססים על שיחות וריאיונות אשר נערכו עם עובדים סוציאליים אשר עובדים עם בני העדה.
מטרות:
1. מתן כלים לעבודה עם אוכלוסיית יוצאי אתיופיה
2. היכרות עם התרבות האתיופית
3. היכרות המענים הקיימים בעיר לבני העדה האתיופית
4. גישור בין עבודת צוות מרכזי הקליטה לבין עבודת צוות הרווחה
5. למידת עמיתים- שיתוף ושיח בין העובדים עם בני העדה

• סיום כל מפגש הוקדש להצגת מענים הקיימים עבור הקהילה האתיופית בעיר באר שבע
ממצאים ומסקנות:
מתוך המפגשים עלה כי ישנו צורך לשמר את ממשקי העבודה בין כלל הגופים העובדים עם בני הקהילה. כמו כן עלה חשיבות יצירת פלטפורמה לשיתופי פעולה רציפים וכן פלטפורמה לחשיבה משותפת בנוגע לסוגיות ברמה מערכתית.
עקב זאת, התכנס פורום נציגים מכלל הארגונים, אשר עתיד להיפגש אחת לרבעון ובו יוצגו פעילויות הארגונים ויעלו לשיח נושאים עימם מתמודדים אנשי המקצוע בעבודתם היומיומית עם הקהילה.

ענת אהרוני
ענת אהרוני
Powered by Eventact EMS